Zapraszamy zespoły pielęgniarskie, które wdrożyły w 2020 zmiany w praktyce lub organizacji świadczeń zdrowotnych, mające na celu poprawę jakości opieki i spełniające kryteria innowacyjności w odniesieniu do wyzwań związanych z epidemią COVID-19, do podzielenia się swoimi sukcesami przystąpienia do Konkursu.

Konkurs Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku organizowany jest przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i Koło Liderów Pielęgniarstwa od 2005 roku. W tym roku, w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację w ochronie zdrowia, nowe wyzwania związane z koniecznością funkcjonowania społeczeństwa, a szczególnie pracowników ochrony zdrowia w stanie epidemii wywołanych wirusem SARS-CoV-2 oraz coraz liczniejszymi przypadkami zachorowań na COVID-19, decyzją Zarządu Głównego PTP podtrzymano zasadę oceny osiągnięć zespołów pielęgniarskich mających bezpośredni wpływ na jakość procesu leczenia i opieki, bądź sytuację zdrowotną podopiecznych w dobie epidemii. Patronat nad konkursem Pielęgniarka Roku obejmuje corocznie Minister Zdrowia oraz Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, a także nasi kluczowi partnerzy w dziedzinie ochrony zdrowia.

Formuła Konkursu jest ukierunkowana na promowanie innowacyjności oraz wdrażania zmian
w pielęgniarstwie, pracy zespołowej oraz zaangażowania zespołów pielęgniarskich w działania na rzecz poprawy jakości opieki i leczenia, czyli wdrażania zmian mających na celu dobro pacjenta, jednostki i społeczeństwa w stanie epidemii wywołanych wirusem SARS-CoV-2. Nowe, czyli innowacyjne rozwiązania to takie, które dotychczas nie funkcjonowały w danej jednostce i zostały wdrożone dzięki pomysłom, inicjatywie i zaangażowaniu zespołu pielęgniarskiego. Rozwiązania te powinny cechować się oryginalnością oraz oparciem wdrożonych rozwiązań na dowodach naukowych, a zespoły aplikujące powinny posiadać pełne prawa autorskie do koncepcji i wdrożonych rozwiązań. Wskazywane w konkursie innowacje powinny być efektywniejsze od dotychczasowych rozwiązań i być zweryfikowane poprzez metody badawcze lub analityczne.

Cele XVI edycji Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku – Innowacje Roku 2020

Podstawowym celem konkursu jest wyłonienie wdrożonych w 2020 innowacji w obszarze praktyki pielęgniarskiej lub organizacji pracy zespołów pielęgniarskich służących poprawie jakości świadczeń zdrowotnych oraz bezpieczeństwa pacjenta i mających wpływ na sytuację zdrowotną pacjenta lub określonej populacji odbiorców świadczeń zdrowotnych w stanie epidemii wywołanych wirusem SARS-CoV-2.

Konkurs ma charakter ogólnopolski, jest adresowany do pielęgniarek i pielęgniarzy zatrudnionych
we wszystkich rodzajach podmiotów leczniczych lub wykonujących swój zawód w ramach praktyki zawodowej.

Harmonogram Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz RokuInnowacje Roku 2020 w zakresie poprawy jakości opieki pielęgniarskiej w odniesieniu
do wyzwań związanych z epidemią COVID-19

 1.Komunikat Ido 15 listopada 2020 r.
2.Przesyłanie zgłoszeńdo 31 grudnia 2020 r.
3.Ocena formalna projektów na poziomie ZG PTP            do 31 stycznia 2021 r.
4.Ocena merytoryczna projektów                     do 15 lutego 2021 r.
5.Wyłonienie finalistówdo  28 lutego 2021 r.

Mgr Alicja Szewczyk została w dniu 13 listopada 2020  laureatką nagrody

Foundation of European Nurses in Diabetes (FEND)

dla pielęgniarek i położnych specjalizujących się w cukrzycy, które wniosły znaczący wkład w opiekę diabetologiczną, badania naukowe i edukację.

Mamy zaszczyt poinformować, że mgr Alicja Szewczyk konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego, prezes Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii została w tegorocznym Światowym Dniu Cukrzycy, nagrodzona nagrodą Foundation of European Nurses in Diabetes (FEND)
dla pielęgniarek i położnych specjalizujących się w cukrzycy, które wniosły znaczący wkład w opiekę diabetologiczną, badania naukowe i edukację.

Link do strony FEND. https://www.fend.org/

Mgr Alicja Szewczyk ( Notka biograficzna)

Alicja Szewczyk magister pielęgniarstwa, magister pedagogiki specjalnej. Jest specjalistą w dwóch dziedzinach: w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego i w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego. Pracuje w Klinice Endokrynologii i Diabetologii w Poradni Diabetologicznej Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.  Współpracuje z wydawnictwami medycznymi jako redaktor i współredaktor podręczników dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie diabetologii.  Jest także autorką i współautorką wielu publikacji z zakresu pielęgniarstwa diabetologicznego i kształcenia podyplomowego, a także programów edukacyjnych dla zespołów terapeutycznych, wśród których ważną pozycję stanowi Program edukacyjny w leczeniu cukrzycy u dzieci i młodzieży, nagrodzony przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Od lat uczestniczy w pracach Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przy tworzeniu nowych i aktualizacji istniejących programów kształcenia podyplomowego: szkolenia specjalizacyjnego,  kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych
i dokształcających dla pielęgniarek i położnych.

Jest powoływana na członka komisji egzaminacyjnych szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek.

Współpracuje z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych,  Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim
i Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków. Jako prezes Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii prowadzi i organizuje prace badawcze i naukowe, konferencje i cykle edukacyjne dla różnych grup odbiorców. Współpracuje z Fundacją Europejskich Pielęgniarek Diabetologicznych (FEND), w ramach której wielokrotnie były prezentowane prace badawcze PFED. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Stowarzyszenia Pielęgniarek Pediatrycznych i od 2006 roku prezesem Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii . W 2006r. zainicjowała prace zespołu doświadczonych pielęgniarek w diabetologii i zostały  wydane pierwsze Zalecenia w opiece diabetologicznej Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii, których adresatami były pielęgniarki i położne. Zalecenia są aktualizowane
i obecnie zostały opublikowane jako zalecenia ekspertów Practical Guidelines for Nursing and Midwifery Diabetes Care – 2020. A position of the Polish Federation for Education in Diabetology
w czasopiśmie naukowym Pielęgniarstwo XXI wieku. Celem pracy było przygotowanie zestawu procedur opisujących sposób postępowania pielęgniarskiego w opiece diabetologicznej
z uwzględnieniem aktualnie dostępnych dowodów naukowych oraz klinicznego doświadczenia specjalistów zaangażowanych w opiekę nad osobą z cukrzycą. Dokonano przeglądu piśmiennictwa
w wybranych obszarach praktyki pielęgniarki diabetologicznej. Priorytetem przy tworzeniu materiału było wykorzystanie danych kolejno z: randomizowanych kontrolowanych badań klinicznych i ich metaanaliz, badań obserwacyjnych a także innych badań o odpowiednim statusie naukowym.
W efekcie pracy zespołowej uzyskano 11 procedur opisujących wybrane aspekty postępowania pielęgniarskiego, w opiece nad osobą z cukrzycą. W każdej z procedur wyszczególniono kluczowe dla opieki rekomendacje i usystematyzowano je zgodnie z przyjętym poziomem dowodów naukowych.

Od grudnia 2014 roku pełni funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego i koordynuje prace pielęgniarskich diabetologicznych konsultantów wojewódzkich. Udziela się w działaniach inicjowanych przez organizacje pacjentów. Bierze udział w ogólnopolskich programach edukacyjnych, współpracuje z czasopismami zawodowymi, uczelniami, organizacjami pozarządowymi.

Najlepsza pielęgniarka – edukator w cukrzycy – 1996.  Otrzymała Wyróżnienie św. Kamila „za codzienny trud pracy pielęgniarskiej, ponadprzeciętne zaangażowanie oraz podjęte działania edukacyjne
w dziedzinie diabetologii dziecięcej w kategorii: pracownicy służby zdrowia z pasją realizujący swoją misję dla dobra chorych i cierpiących 2010.

Jestem pełna wiary i optymizmu, że dzięki misji Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii  (PFED) jaką jest  zwrócenie uwagi na pracę zespołową w diabetologii – lekarza, pielęgniarki, położnej dietetyka, psychologa pacjent będzie czuł się zaopiekowany;  wzruszona i zachwycona, że  dzięki działalności  stowarzyszenia PFED pielęgniarki, położne, dietetycy mają  zapał i realizują pasje swojej diabetologicznej drogi zawodowej; dumna z prężnego rozwoju pielęgniarstwa diabetologicznego
w Polsce. 

Uważam, że należy  być otwartym na ludzi, podchodzić do nich z uśmiechem, optymizmem i troską, Każdy człowiek ma inną historię, a historia „miłości” jest najważniejsza. Za każdą historią prawdziwej miłości, kryje się historia wielkiej cierpliwości – to ważne życiowe i zawodowe cechy.