W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z okazji 100-Lecia Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa organizowanej przez Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych, która odbędzie się  w dniu 26 października 2021 roku,

Konferencja jest adresowana głownie  do studentów pielęgniarstwa naszej uczelni, ale także innych ośrodków kształcących pielęgniarki.

W programie Konferencji zostanie przedstawiony ponadczasowy dorobek liderów pielęgniarstwa z początku XX wieku, w aspekcie współczesnych wyzwań rozwoju profesji. Najważniejszą częścią programu będzie debata z udziałem przedstawicieli środowiska studenckiego.

Przewidujemy organizację wydarzenia w  trybie hybrydowym, tj. zarówno z obecnością studentów na Auli CD WUM, jak i z dostępnością  w trybie online. Początek spotkania zaplanowany jest na godzinę godz. 15.00.

Temat przewodni: Innowacje Roku 2018 w zakresie poprawy jakości opieki pielęgniarskiej.

 

Zapraszamy wszystkie zespoły pielęgniarskie, które wdrożyły w 2018 zmiany w praktyce lub organizacji świadczeń zdrowotnych mające na celu poprawę jakości opieki i spełniające kryteria innowacyjności, do podzielenia się swoimi sukcesam i przystąpienia do Konkursu.

 

Konkurs Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku organizowany jest przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i Koło Liderów Pielęgniarstwa od 2005 roku. W tym roku, w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację w ochronie zdrowia, nowe wyzwania a zarazem nowe możliwości dotyczące pielęgniarek i położnych decyzją Zarządu Głównego PTP wprowadzono zmianę w formule Konkursu. Zadecydowano o odejściu od oceny kandydatów indywidualnych, na rzecz wprowadzenia oceny osiągnięć zespołów pielęgniarskich mających bezpośredni wpływ na jakość procesu leczenia i opieki, bądź sytuację zdrowotną podopiecznych. Patronat nad konkursem Pielęgniarka Roku obejmuje corocznie Minister Zdrowia oraz Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, a także nasi kluczowi partnerzy w dziedzinie ochrony zdrowia.

 

Nowa zmieniona formuła Konkursu jest ukierunkowana na promowanie innowacyjności oraz wdrażania zmian w pielęgniarstwie, pracy zespołowej oraz zaangażowania zespołów pielęgniarskich w działania na rzecz poprawy jakości opieki i leczenia, czyli wdrażania zmian mających na celu dobro odbiorcy naszych usług czyli pacjenta, jednostki i społeczeństwa. Nowe, czyli innowacyjne rozwiązania to takie, które dotychczas nie funkcjonowały w danej jednostce i zostały wdrożone dzięki pomysłom, inicjatywie i zaangażowaniu zespołu pielęgniarskiego. Rozwiązania te powinny cechować się oryginalnością oraz oparciem wdrożonych rozwiązań na dowodach naukowych, a zespoły aplikujące powinny posiadać pełne prawa autorskie do koncepcji i wdrożonych rozwiązań. Wskazywane w konkursie innowacje powinny być efektywniejsze od dotychczasowych rozwiązań i być zweryfikowane poprzez metody badawcze lub analityczne.

 

Cele XIV edycji Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku – Innowacje Roku 2018

 

Podstawowym celem konkursu jest wyłonienie wdrożonych w 2018 innowacji w obszarze praktyki pielęgniarskiej lub organizacji pracy zespołów pielęgniarskich służących poprawie jakości świadczeń zdrowotnych oraz bezpieczeństwa pacjenta i mających wpływ na sytuację zdrowotną pacjenta lub określonej populacji odbiorców świadczeń zdrowotnych. Konkurs ma charakter ogólnopolski, jest adresowany do pielęgniarek i pielęgniarzy zatrudnionych we wszystkich rodzajach podmiotów leczniczych lub wykonujących swój zawód w ramach praktyki zawodowej.

Regulamin konkursu

 

Regulamin konkursu można znaleźć pod adresem: https://www.ptp.net.pl/regulamin-pielegniarka-roku/

W dniach 13-15 września 2018 r. odbył się XIV Kongres Pielęgniarek Polskich w Kielcach. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania było “Współczesne Pielęgniarstwo – Dynamika Zmian i Wezwanie do Działania” . Organizatorami przedsięwzięcia było Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu. Przygotowany przez Komitet Naukowy program kongresu był odpowiedzią na zainteresowania naukowe i zawodowe wiodących ośrodków akademickich i klinicznych w Polsce. Podczas sesji naukowych, warsztatów i dyskusji podjęto dyskusję dotyczących ważnych tematów w zakresie opieki klinicznej, bezpieczeństwa chorego, zasobów ludzkich i środowiska pracy. Kongres był też okazją do doskonalenia umiejętności praktycznych podczas warsztatów specjalistycznych..

XIV Kongres został uroczyście otwarty przez Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego dr n.o zdr. Grażynę Wójcik oraz Pana Prorektora ds. Medycznych prof. zw.. dr hab. n. med. Stanisława Głuszka. Wykład inauguracyjny wygłosił gość specjalny, Dyrektor Zarządzający EFN, PhD, MSc, RN Paul De Raeve na temat: ,,Perspektywy i wyzwania dla pielęgniarstwa europejskiego oraz rola Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN)”. Pierwszy dzień kongresu zakończył występ zespołu operetki pt. ,,Najpiękniejsze arie i duety operetkowe”.

W trakcie odbywającego się Kongresu, drugiego dnia, miało miejsce również posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, podczas którego przedyskutowano kluczowe, obecnymi wyzwania PTP.

W czasie trwania kolejnych dni kongresu zostały przedstawione sesje plenarne oraz plakatowe, których moderatorami byli znakomici uczestnicy kongresu, wybitni dydaktycy oraz mentorzy polskiego pielęgniarstwa. Nie zabrakło również programu alternatywnego umożliwiającego poznanie bogactwa i atrakcji ziemi kieleckiej. Uczestnicy kongresu, mogli skorzystać z możliwości pobytu w Górach Świętokrzyskich, co pozwoliło na chwile odpoczynku, relaksu w towarzystwie Koleżanek i Kolegów z całej Polski.

Dnia 29.05.2018 r., w Auli B Centrum Dydaktycznego WUM odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. “Nasza Przeszłość, Teraźniejszość i Przyszłość – Pielęgniarki liderami zmian w opiece nad pacjentem przewlekle chorym”. Głównymi organizatorami Konferencji było Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie – Odział Mazowiecki i Warszawski Uniwersytet Medyczny we współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Spotkanie to było drugim wydarzeniem w ramach Projektu pt. „Pielęgniarstwo szansą poprawy opieki i leczenia dla pacjentów przewlekle chorych”, który będzie kontynuowany w kolejnych ośrodkach w Polsce.

 

Honorowy patronat nad Konferencją objęli JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. Mirosław Wielgoś oraz Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.

 

Spotkanie poprowadziła dr Grażyna Wójcik – Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, która przywitała wszystkich znamienitych gości, m.in.: Józefę Szczurek-Żelazko – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, dr Beatę Cholewkę – Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia, mgr Zofię Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krystynę Ptok – Przewodniczącą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, mgr Elżbietę Madajczyk – Przewodniczącą Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, mgr Barbarę Kaczmarską – przedstawicielkę Narodowego Funduszu Zdrowia, prof. Piotra Małkowskiego – Dziekana Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM, prof. Piotra Węgrzyna – Prodziekana ds. Kierunku Położnictwo WNoZ WUM, dr hab. Bożenę Czarkowską – Pączek – Prodziekana ds. Oddziału Pielęgniarstwa WNoZ WUM, dr hab. Joannę Gotlib – Prodziekana ds. Oddziału Zdrowia Publicznego WNoZ WUM, oraz dr hab. Łukasza Czyżewskiego – konsultanta wojewódzkiego ds. pielęgniarstwa oraz przedstawicieli Centrum Kształcenia Podyplomowego.

 

Pani Prezes Grażyna Wójcik przedstawiła konwencję wydarzenia, którego tematyka skupiała się zwłaszcza na prezentacji dorobku merytorycznego i sukcesach liderek pielęgniarstwa, przełamujących stereotypy i działających w trudnych historycznie czasach oraz przedstawieniu profesji pielęgniarskiej od czasów przeszłych do teraźniejszości. Pani Prezes podkreśliła znaczenie pielęgniarek jako największego zasobu kadrowego w systemie opieki zdrowotnej, a także przypomniała o konieczności budowania profesjonalnej pozycji pielęgniarek w polskim systemie opieki zdrowotnej w oparciu o wysokie standardy kształcenia i autorytety.

 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Józefa Szczurek-Żelazko zapoznała uczestników Konferencji ze strategią na rzecz rozwoju pielęgniarstwa, wymieniając przyszłe działania Ministerstwa Zdrowia i planowane zmiany w systemie kształcenia i rozwoju pielęgniarek w Polsce, zmierzające w efekcie do poprawy prestiżu zawodu pielęgniarki w tym poprawy warunków pracy i płacy.

 

Mgr Zofia Małas w swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie odpowiedniej obsady pielęgniarskiej, ratującej życie pacjenta oraz zwróciła uwagę na postrzeganie pielęgniarek
w społeczeństwie. Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych przekazała również wszystkim zgromadzonym na sali pielęgniarkom i położnym życzenia zdrowia oraz satysfakcji zawodowej.

 

Podczas Konferencji głos zabrały także: Krystyna Ptok – Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz mgr Elżbieta Madajczyk – Przewodnicząca Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

 

Właściwa część Konferencji składała się z trzech sesji wykładowych oraz Sesji Plakatowej.

 

Sesja I dotyczyła osobowości, dorobku zawodowego i systemu wartości polskiej pielęgniarki i prekursorki pielęgniarstwa rodzinnego Hanny Chrzanowskiej.

 

Sesja II poświęcona była m.in. koordynacji opieki, koncepcji pracy z pacjentem w POZ i samodzielności zawodowej pielęgniarek. Tematyka została przedstawiona w oparciu o dorobek zawodowy Senator dr Janiny Fetlińskiej oraz dr Barbary Sztembis z Chełma.

 

Sesja III dotyczyła roli pielęgniarek jako liderów zmian w opiece nad pacjentem przewlekle chorym. W tej części spotkania prelegenci skupili się m.in. na rozwoju praktyki pielęgniarki w tym, prezentacji praktyki pielęgniarki opieki długoterminowej, prezentacji standardów pielęgniarskich w opiece geriatrycznej oraz ordynacji lekowej w praktyce pielęgniarki rodzinnej. Wskazane zostały również nowe zadania dla pielęgniarek, wynikające z Ustawy o Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

 

Konferencja zakończyła się debatą ekspercką z udziałem przedstawicieli decydentów, konsultantów i liderów pielęgniarstwa. Wnioski z Debaty zostaną przekazane Ministerstwu Zdrowia i kluczowym partnerom PTP w obszarze rozwoju pielęgniarstwa.

 

     

Dnia 29.05.2018 r., w Auli B Centrum Dydaktycznego WUM odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. “Nasza Przeszłość, Teraźniejszość i Przyszłość – Pielęgniarki liderami zmian w opiece nad pacjentem przewlekle chorym”. Głównymi organizatorami Konferencji było Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie – Odział Mazowiecki i Warszawski Uniwersytet Medyczny we współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Spotkanie to było drugim wydarzeniem w ramach Projektu pt. „Pielęgniarstwo szansą poprawy opieki i leczenia dla pacjentów przewlekle chorych”, który będzie kontynuowany w kolejnych ośrodkach w Polsce.

Honorowy patronat nad Konferencją objęli JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. Mirosław Wielgoś oraz Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. 

Spotkanie poprowadziła dr Grażyna Wójcik – Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, która przywitała wszystkich znamienitych gości, m.in.: Józefę Szczurek-Żelazko – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, dr Beatę Cholewkę – Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia, mgr Zofię Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krystynę Ptok – Przewodniczącą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, mgr Elżbietę Madajczyk – Przewodniczącą Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, mgr Barbarę Kaczmarską – przedstawicielkę Narodowego Funduszu Zdrowia, prof. Piotra Małkowskiego – Dziekana Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM, prof. Piotra Węgrzyna – Prodziekana ds. Kierunku Położnictwo WNoZ WUM, dr hab. Bożenę Czarkowską – Pączek – Prodziekana ds. Oddziału Pielęgniarstwa WNoZ WUM, dr hab. Joannę Gotlib – Prodziekana ds. Oddziału Zdrowia Publicznego WNoZ WUM, oraz dr hab. Łukasza Czyżewskiego – konsultanta wojewódzkiego ds. pielęgniarstwa oraz przedstawicieli Centrum Kształcenia Podyplomowego.

Pani Prezes Grażyna Wójcik przedstawiła konwencję wydarzenia, którego tematyka skupiała się zwłaszcza na prezentacji dorobku merytorycznego i sukcesach liderek pielęgniarstwa, przełamujących stereotypy i działających w trudnych historycznie czasach oraz przedstawieniu profesji pielęgniarskiej od czasów przeszłych do teraźniejszości. Pani Prezes podkreśliła znaczenie pielęgniarek jako największego zasobu kadrowego w systemie opieki zdrowotnej, a także przypomniała o konieczności budowania profesjonalnej pozycji pielęgniarek w polskim systemie opieki zdrowotnej w oparciu o wysokie standardy kształcenia i autorytety.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Józefa Szczurek-Żelazko zapoznała uczestników Konferencji ze strategią na rzecz rozwoju pielęgniarstwa, wymieniając przyszłe działania Ministerstwa Zdrowia i planowane zmiany w systemie kształcenia i rozwoju pielęgniarek w Polsce, zmierzające w efekcie do poprawy prestiżu zawodu pielęgniarki w tym poprawy warunków pracy i płacy.

Mgr Zofia Małas w swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie odpowiedniej obsady pielęgniarskiej, ratującej życie pacjenta oraz zwróciła uwagę na postrzeganie pielęgniarek w społeczeństwie. Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych przekazała również wszystkim zgromadzonym na sali pielęgniarkom i położnym życzenia zdrowia oraz satysfakcji zawodowej. 

Podczas Konferencji głos zabrały także: Krystyna Ptok – Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz mgr Elżbieta Madajczyk – Przewodnicząca Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Właściwa część Konferencji składała się z trzech sesji wykładowych oraz Sesji Plakatowej. 

Sesja I dotyczyła osobowości, dorobku zawodowego i systemu wartości polskiej pielęgniarki i prekursorki pielęgniarstwa rodzinnego Hanny Chrzanowskiej.

Sesja II poświęcona była m.in. koordynacji opieki, koncepcji pracy z pacjentem w POZ i samodzielności zawodowej pielęgniarek. Tematyka została przedstawiona w oparciu o dorobek zawodowy Senator dr Janiny Fetlińskiej oraz dr Barbary Sztembis z Chełma.

Sesja III dotyczyła roli pielęgniarek jako liderów zmian w opiece nad pacjentem przewlekle chorym. W tej części spotkania prelegenci skupili się m.in. na rozwoju praktyki pielęgniarki w tym, prezentacji praktyki pielęgniarki opieki długoterminowej, prezentacji standardów pielęgniarskich w opiece geriatrycznej oraz ordynacji lekowej w praktyce pielęgniarki rodzinnej. Wskazane zostały również nowe zadania dla pielęgniarek, wynikające z Ustawy o Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

Konferencja zakończyła się debatą ekspercką z udziałem przedstawicieli decydentów, konsultantów i liderów pielęgniarstwa. Wnioski z Debaty zostaną przekazane Ministerstwu Zdrowia i kluczowym partnerom PTP w obszarze rozwoju pielęgniarstwa.

Z ogromną przyjemnością informujemy o zwycięzcach tegorocznego
 XIII Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2017.

 

Tematem przewodnim konkursu było
,, Budowanie autorytetu zawodowego przez pielęgniarkę w miejscu pracy”. Do ostatniego etapu Konkursu zakwalifikowało się 19 finalistów z 14 Oddziałów Wojewódzkich PTP.

 

W dniu 11 maja w Krakowie, w Teatrze im. J. Słowackiego
podczas Gali Konkursu Komisja Konkursowa
ogłosiła nazwiska zwycięzców:

 

I miejsce oraz
tytuł Pielęgniarki Roku 2017 zdobyła 

lic. piel. ANNA SZTAL

reprezentantka Oddziału PTP w Lublinie, zatrudniona w Oddziale Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie.

 

II miejsce zajęła Anna Janota,
reprezentantka Oddziału PTP w Łodzi, zatrudniona w  Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Uniwersyteckim Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej w Łodzi.

 

III miejsce zajęła Renata Nowak,
reprezentantka Mazowieckiego Oddziału PTP, zatrudniona w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii w CSK MSWiA w Warszawie.

 

 

   

 

W imieniu Zarządu Głównego wszystkim laureatkom bardzo serdecznie GRATULUJEMY!!!

W przededniu Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki 11.05.2017 r. odbyła się jubileuszowa konferencja z okazji 60 – lecia Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Organizatorem był Zarząd Oddziału PTP w Lublinie, Studenckie Koło PTP przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie. Temat konferencji to: ” Bezpieczna pielęgniarka = bezpieczny pacjent”.

Wśród licznie zgromadzonych gości, którzy zaszczycili swą obecnością jubileuszową konferencję byli przedstawiciele wojewody, lokalnych władz samorządowych, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. Andrzej Drop, dziekani Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Dyrektor SPSK nr 4 dr n. med. Marian Przylepa, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego dr n. o zdr. Grażyna Wójcik, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej dr n. med. Grażyna Rogala – Pawelczyk, konsultanci wojewódzcy z dziedzin pielęgniarstwa a także innych dziedzin, Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie mgr Andrzej Tytuła, Przewodnicząca Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Położnych w Lublinie mgr Hanna Drozdowicz, nestorki lubelskiego pielęgniarstwa, Naczelne Pielęgniarki szpitali, laureatki poprzednich edycji Wojewódzkiego i Krajowego Konkursu Pielęgniarka Roku, przedstawiciele Rady Społecznej SPSK nr 4.

Otwarcia konferencji dokonała Przewodnicząca Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Lublinie mgr Dorota Flis, przedstawiając krótki rys historyczny PTP oraz współczesne kierunki działań na rzecz rozwoju naukowego i praktyki środowiska pielęgniarskiego. Po uroczystym otwarciu konferencji swoją pracę konkursową zaprezentowała laureatka Konkursu Pielęgniarka Roku 2016 etapu wojewódzkiego Agata Szlachta – pielęgniarka SPSK nr 4.

Temat przedstawionej pracy odnoszący się do myśli przewodniej to: „Bezpieczna pielęgniarka – bezpieczny pacjent”. W swojej pracy autorka podkreśliła czynniki wpływające bezpośrednio i pośrednio na poczucie bezpieczeństwa pracujących pielęgniarek i ich podopiecznych. Wśród prezentowanych tematów znalazła się również konkursowa praca laureatki Konkursu Pielęgniarka Roku 2015 „Pielęgniarstwo wielokulturowe – wyzwania dla edukacji i praktyki pielęgniarstwa w Polsce”, Agnieszki Borowicz pielęgniarki SPSK nr 4. W dobie globalizacji i migracji obywateli, w przypadku konieczności udzielania świadczeń zdrowotnych w placówkach medycznych bardzo przydatna jest znajomość ich odmienności kulturowych, co podkreślała laureatka w swoim wystąpieniu. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej OIPiP w Lublinie dr n. med. Renata Domżał – Drzewicka przedstawiła zagadnienia dotyczące odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek w praktyce.

Część merytoryczną konferencji zakończyła prezentacja studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie, którzy w krótkim spocie i filmie przedstawili wizję współczesnego pielęgniarstwa i promocję zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.

Z okazji Jubileuszu 60 – lecia, Przewodnicząca Zarządu Oddziału PTP wręczyła pamiątkowe dyplomy dla osób wspierających Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie i jego sympatyków. Ze strony zaproszonych gości padło wiele ciepłych słów uznania dla działalności PTP, życzenia kolejnych osiągnięć oraz umacniania pozycji i rangi zawodowej pielęgniarki/pielęgniarza.

Na ręce Pani Doroty Flis Przewodniczącej Zarządu Oddziału PTP złożono listy gratulacyjne, grawertony oraz bukiety kwiatów z okazji Jubileuszu. Konferencji jubileuszowej towarzyszyły warsztaty tematyczne: „Bezpieczne przemieszczanie pacjenta”, „Bezpieczna Linia Naczyniowa”, „Resuscytacja Krążeniowo – Oddechowa”, które odbywały się w SPSK nr 4.

Technikę bezpiecznego przemieszczania pacjentów w ramach warsztatów prezentowała pielęgniarka oddziałowa SPSK nr 4 Sylwia Boczkowska, która uczestniczyła w szkoleniu trenerów w Birmingham w UK w ramach projektu Erasmus + „Europejski innowacyjny program kształcenia i szkolenia zawodowego pielęgniarek – przemieszczanie i obsługa pacjenta” jako przedstawiciel PTP.

Bezpieczna linia naczyniowa pozwoliła uczestnikom teoretycznie i praktycznie zapoznać się z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie kaniulacji żył obwodowych. Warsztaty z resuscytacji krążeniowo – oddechowej prowadzili pielęgniarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPSK nr 4 w Lublinie. Uczestnicy aktywnie prowadzili resuscytację krążeniowo – oddechową na fantomach szkoleniowych, pod czujnym okiem instruktorów uczyli się również układania pacjenta w pozycji bezpiecznej i zachowania zasad bezpieczeństwa podczas udzielania pierwszej pomocy.

W/w warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem pielęgniarek, położnych i studentów kształcących się w zawodzie pielęgniarki i pielęgniarza. Uzyskane umiejętności i wiedza w poszczególnych dziedzinach zastosowane w praktyce pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo pielęgniarek i chorych.

Organizatorów Jubileuszu ucieszyła tak liczna obecność pielęgniarek i położnych. Optymizmem napawa uczestnictwo dużej grupy studentów oraz ich czynne zaangażowanie.

Studenci podjęli rolę prowadzących konferencję i doskonale się w niej sprawdzili, wnosząc radość, młodość i nadzieję na dobrą przyszłość lubelskiego pielęgniarstwa.

Uroczystość zakończyła się koncertem zespołu muzycznego ART DЀCO, który dostarczył uczestnikom każdego pokolenia wielu przyjemnych wrażeń. Poezja śpiewana w aranżacji solisty Kamila Kuszplaka, pielęgniarza SPSK nr 4 zakończyła uroczystość z okazji 60 – LECIA PTP w Lublinie.

Organizatorzy dziękują uczestnikom za obecność na naszym jubileuszowym spotkaniu, do zobaczenia przy okazji kolejnych jubileuszy.

Mgr Dorota Flis
Przewodnicząca Zarządu Oddziału PTP w Lublinie

W dniach 23-24.03.2017 odbędzie się Konferencja Pielęgniarska Kadry Kierowniczej pt. “Zarządzanie opieką pielęgniarską w podmiotach leczniczych – uwarunkowania prawne, a wyzwania z praktyki.”

 

Udostępniamy program konferencji oraz kartę uczestnictwa.

Czytaj więcej