Działalność

Dokumenty programowe

Dzialalnosc Dokumenty Programowe

Podstawowym dokumentem programowym jest statut, którego najnowsza wersja została uchwalona na XVII Zjeździe, statut ten znajduje się w procesie rejestracji w KRS.

Aktualnie obowiązująca wersja statutu została zatwierdzona w 2016 roku.

W oparciu o statut na Krajowym Zjeździe Delegatów PTP uchwalono Strategiczne kierunki działalności Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego – Kadencji w latach 2017 – 2021.

Stanowiska PTP

Przedstawiamy stanowiska naszego Towarzystwa.

Rekomendacje międzynarodowe

Dzialalnosc Rekomendacje Programowe

Stanowisko Międzynarodowej Rady Pielęgniarek w sprawie wpływu zmian klimatycznych na zdrowie i 2018

Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (ICN- International Council of Nurses) wyznacza priorytetowe obszary działań w pielęgniarstwie, które obejmują następujące dziedziny:

 • Rola pielęgniarek w usługach opieki zdrowotnej,
 • Profesjonalne pielęgniarstwo,
 • Społeczno-ekonomiczna pomoc pielęgniarek,
 • System opieki zdrowotnej,
 • Problemy społeczne.

Wyłonione zostały nowe rekomendacje ICN 2018:

1. Rola pielęgniarki w usługach opieki zdrowotnej

2. Problemy społeczne

Link do zapoznania się z rekomendacjami Międzynarodowej Rady Pielęgniarek z lat poprzednich:

http://www.icn.ch/publications/position-statements/

Zachęcamy do zapoznania się również z rekomendacjami wyznaczonymi przez ICN w poprzednich latach, link do strony znajduje się poniżej.

http://www.icn.ch/publications/position-statements/

Publikacje

Przedstawiamy publikacje Towarzystwa

Rekomendowane publikcje

 • Ordynowanie leków  i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych

  Redakcja naukowa: Prof. dr hab. n. med. Dagmara Mirowska – Guzel, Dr n. med. Ilona Joniec-Maciejak, Dr n. o zdr. Grażyna Wójcik

Opinie legislacyjne

PTP rekomenduje następujące opinie prawne dotyczące pielęgniarstwa

Dzialalnosc Opinie Legislacyjne

Projekty

 • Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej ICNP
 • Publikacja czasopisma: Problemy Pielęgniarstwa
 • Ogólnopolski Konkurs Pielęgniarka Roku
 • Promocja zawodu pielęgniarki/pielęgniarza “Proud to be a nurse”
 • Projekt partnerski Leonardo da Vinci “Poprawa innowacyjności w edukacji i szkoleniach personelu medycznego w Europie”
 • Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego WMPP
 • Pielęgniarka Zdrowia Rodziny (FamNrsE) FHN
 • Pozytywne Środowisko Pracy (PPE)
 • Zaawansowana Praktyka Pielęgniarska (APN)
 • Prognozowanie Pielęgniarstwa, Planowanie zasobów ludzkich w pielęgniarstwie (Registered Nurse Forecasting – RN4Cast)
 • Bezpieczna pielęgniarka = bezpieczny pacjent
 • Studencki Konkurs Filmowy “Promocja Zawodu”
 • Organizacja Kongresów Pielęgniarek Polskich

ICNP

Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP) jest rozwijana przez społeczność pielęgniarską na świecie od 1989 r. Międzynarodowy standard dla terminologii pielęgniarskiej to integralna część globalnej infrastruktury informacyjnej opieki zdrowotnej, praktyki i polityki zdrowotnej. Celem wdrożenia ICNP® jest poprawa opieki zdrowotnej na całym świecie, jej efektywności i jakości. ICNP to środek pozwalający na:

 • pokazanie pracy pielęgniarek,
 • wspieranie badań pielęgniarskiej praktyki na całym świecie,
 • usprawnienie porównania pielęgniarstwa na poziomie międzynarodowym. (ICN, 2009/ CSIOZ 2017).

W Polsce prace zainicjowane zostały w Polskim Towarzystwie Pielęgniarskim w latach 90. ubiegłego wieku i kontynuowane poprzez powołane zespoły Zarządu Głównego PTP.

Projektem zarządza Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (ICN), która powołuje i akredytuje Centra Badania i Rozwoju ICNP® na świecie, koordynuje pracą ekspertów zajmujących się włączaniem nowych terminów do słownika ICNP, organizująca spotkania konsorcjum ICNP. W celu ułatwienia pracy z Klasyfikacją, ICN przygotowuje Katalogi diagnoz i interwencji pielęgniarskich, które są przygotowywane w oparciu o EBN.

W Polsce zintensyfikowano prace w 2009 r. - zainicjowane konferencją poświęconą ICNP® oraz stanowiskiem XV KZD PTP, które jest konsekwentnie wdrażane do praktyki. Rozwijaniem Klasyfikacji zajmuje się Akredytowane przez ICN Centrum Badania i Rozwoju ICNP® przy UM w Łodzi, jednocześnie prace związane z implementacją do praktyki są prowadzone na poziomie  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ). W 2015 minister zdrowia zatwierdził standard Rady
ds. e-Zdrowia w Pielęgniarstwie z 11.9.2013 r. stwarzając w ten sposób możliwość dalszych prac związanych z ICNP, w tym szczególnie tworzenia interoperacyjnych dokumentów elektronicznych dla pielęgniarstwa.

Bieżące informacje z prac nad Klasyfikacją dostępne są na stronie ACBiR ICNP® przy UM w Łodzi.

HCEU

Program Health Care Europe HCEU

Wspieranie przejrzystości w procesach uznawania kwalifikacji zawodowych w ramach mobilności geograficznej specjalistów w sektorze opieki zdrowotnej.

Europejski projekt realizowany w okresie od września 2015 do sierpnia 2018 roku w ramach europejskiego partnerstwa interdyscyplinarnego pod kierownictwem DEKRA Akademie GmbH (DE).

W całej Europie w sektorze opieki zdrowotnej występują regionalne deficyty kadr. Mobilność pracowników tego sektora gotowych do podjęcia pracy za granicą jest czynnikiem niezbędnym, by stawić czoło temu wyzwaniu. Jednak sprawą kluczową w mobilności personelu ochrony zdrowia na europejskim rynku pracy jest uznawanie ich kwalifikacji. To wyzwanie podejmuje europejski projekt “HealthCareEurope” (HCEU).

W okresie od września 2015 do sierpnia 2018 roku konsorcjum projektowe, którego koordynatorem jest DEKRA Akademie GmbH (DE) planuje opracować narzędzia i instrumenty wsparcia dla praktycznego uznawania kwalifikacji pielęgniarek i opiekunów osób starszych w całej Europie i na świecie. W ramach projektu będą wypracowane konkretne rozwiązania i narzędzia upraszczające proces uznawania kwalifikacji za granicą w tych dziedzinach opieki.  Uznawanie będzie obejmować formalne kwalifikacje uzyskane za granicą, ale także wyniki nieformalnego uczenia uzyskane w trakcie doświadczenia zawodowego.

Wyniki tego projektu mają wspierać pracowników sektora opieki zdrowotnej w swobodnej mobilności na europejskim rynku pracy z gwarancją uznania ich kwalifikacji zawodowych. W ten sposób rezultaty projektu mają  ułatwić przezwyciężenie dotkliwych dysproporcji i niedoborów personelu w sektorze opieki zdrowotnej w Europie w oparciu o płynny proces sankcjonowania wcześniej nabytych kompetencji personelu wyjeżdżającego do różnych krajów.

ERASMUS+

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie uczestniczy w międzynarodowym projekcie nt.: Europejski innowacyjny program na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego pielęgniarek – przemieszczanie i obsługa pacjentów (European innovative programme for VET of nurses – moving and handling). Projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus +, Nr 2015-1-CZ01-KA202-014029.

W projekcie uczestniczy siedmiu partnerów z pięciu państw Europy:

 • firma Linet, Czechy – koordynator projektu
 • Czeskie Towarzystwo Pielęgniarskie
 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
 • Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie
 • Uniwersytet z Birmingham, Wielka Brytania
 • Szpital Kliniczny Uniwersytetu Nauk Medycznych, Klinika w Kownie, Litwa
 • Szpital Uniwersytecki w Tartu, Estonia

Projekt został zaplanowany na okres od 1.10.2015 do 30.09.2017 (24 miesiące).

Celem projektu jest transfer wiedzy oraz opracowanie innowacyjnego programu kształcenia dla pielęgniarek w zakresie przemieszczania i obsługi pacjentów z wykorzystaniem wiedzy
i doświadczenia Uniwersytetu Birmingham w Wielkiej Brytanii oraz rozwiązań technologicznych firmy Linet.

Jako jedno z pierwszych zadań, partnerzy projektu przygotują dokument, w którym zostanie zawarta analiza stanu oraz rozwiązań dotyczących przemieszczania i obsługi pacjentów w państwach uczestniczących w projekcie, głównie w kontekście edukacji zawodowej pielęgniarek (istniejące programy kształcenia, treść i materiały nauczania, podstawy prawne), jak również urazów w zakresie układu mięśniowo-szkieletowego tej grupy profesjonalistów.

Na podstawie dokonanej analizy oraz wykorzystując wiedzę i doświadczenie Uniwersytetu w Birmingham w czterech pozostałych państwach-partnerach projektu zostaną dostosowane (lub przygotowane nowe) programy kształcenia pielęgniarek w zakresie bezpiecznego dla pacjentów i personelu pielęgniarskiego przemieszczania i obsługi pacjentów.

Kolejnym etapem projektu będzie przygotowanie trenerów mogących w przyszłości szkolić personel pielęgniarski w zakresie bezpiecznego przemieszczania i obsługi pacjentów. Szkolenie odbędzie się w Uniwersytecie w Birmingham. Przygotowani trenerzy będą mieć za zadanie przeprowadzić warsztaty dla pielęgniarek w swoich państwach, wykorzystując zdobytą w Wielkiej Brytanii wiedzę. Po zakończonych warsztatach, w grupie uczestników zostanie przeprowadzane badanie dotyczące zdobytej wiedzy.

W spotkaniu rozpoczynającym projekt PTP reprezentowały: Beata Dobrowolska – przewodnicząca Rady Naukowej przy ZG PTP oraz Maria Szymaczek – członkini ZG PTP.

Komisje konkursowe

Dzialalnosc Komisje Konkursowe

Zgodnie z zadaniami statutowymi PTP realizuje różnorodne zadania wymagające powywoływania własnych komisji lub udziału w pracach komisji innych organizacji.

Do najważniejszych komisji należą:

 • Komisja Konkursowa III etapu Konkursu Pielęgniarka Roku wybierana corocznie na posiedzeniu Zarządu Głównego
 • Komisja Odznaki Honorowej
 • Komisja Studenckiego Konkursu Filmowego

Ponadto przedstawiciele PTP uczestniczą w pracach:

 • Komisji Konkursowych na stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych. Organy założycielskie podmiotów leczniczych występują z zaproszeniami do Oddziałów PTP o skierowanie przedstawicieli do postępowań konkursowych.
 • Przedstawiciele PTP uczestniczą w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych różnych form szkoleń podyplomowych dla pielęgniarek i położnych oraz w komisjach Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla Pielęgniarek.

Wszystkie organizacje, które są zainteresowane zaproszeniem do współpracy przedstawicieli PTP, prosimy o kontakt z przewodniczącą właściwego terytorialnie Oddziału PTP.

Eksperci w dziedzinie pielęgniarstwa

Dzialalnosc Eksperci

Wśród członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego znajdują  się osoby o bogatym dorobku zawodowym i naukowym w dziedzinie pielęgniarstwa i nauk pokrewnych jak np. zdrowie publiczne, epidemiologia, zarządzanie, dydaktyka, socjologia czy psychologia. Nasi członkowie to pielęgniarki liderzy, którzy na co dzień organizują opiekę pielęgniarską, są ekspertami praktyki klinicznej, odpowiadają za organizację procesu kształcenia czy też są mentorami zarówno dla studentów jaki i praktyków. Dlatego też przedstawiciele PTP są zapraszani i  biorą aktywny udział w pracach dotyczących budowania nowych programów kształcenia przed i podyplomowego, standardów praktyki oraz są autorami lub opiniują projekty zmian legislacyjnych.

Obok przedstawiamy listę ekspertów reprezentujących PTP na szczeblu krajowym i międzynarodowym w okresie 2015-2018.

Imię i Nazwisko Obszar wiedzy
mgr Ilona Kawa Leczenie ran
mgr Mirosława Młynarczuk Leczenie ran
dr Lucyna Ścisło Leczenie ran
dr Ewa Kupcewicz Pielęgniarstwo epidemiologiczne
dr n. o zdr. Marta Wałaszek Pielęgniarstwo epidemiologiczne
mgr Joannę Gąsiorowską Pielęgniarstwo epidemiologiczne
mgr Dominika Szafran Pielęgniarstwo epidemiologiczne
mgr Małgorzata Czaplicka Terapia bólu
mgr Agnieszka Trzaskowska okulistyka
mgr Donata Czekała Geriatria
dr Dorota Kilańska Elektroniczna dokumentacja, ICNP
Wirtualne Muzeum

Wirtualne muzeum

Główna Komisja Historyczna działająca przy Zarządzie Głównym  Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego zaprasza Państwa do wędrówki po Wirtualnym Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego.

Dzięki projektowi przygotowanemu przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie we współpracy z Fundacją Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego, współfinansowanemu ze środków otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, możemy realizować marzenie o upowszechnieniu znajomości historii tej niezwykłej profesji.

Losy pielęgniarstwa polskiego są bardzo ściśle związane z losami naszego narodu. Jego rozwój był determinowany sytuacją polityczną, czynnikami ekonomicznymi, społecznymi oraz organizacją ochrony zdrowia. Pielęgniarki zawsze były tam, gdzie potrzebna była pomoc drugiemu człowiekowi -  zarówno w czasach pokoju, jak i podczas konfliktów zbrojnych, kataklizmów i katastrof. Bohatersko niosły pomoc ludności cywilnej i wojsku – na barykadach, frontach i w okopach. Służą swą wiedzą i umiejętnościami ludziom w każdym przedziale wieku i stanie zdrowia, bez względu na ich pochodzenie, rasę, wiarę i poglądy. Podejmują zadania wynikające z oczekiwań stawianych przez społeczeństwo, grupę zawodową i światowe standardy zawodowe. Zrzeszają się w licznych stowarzyszeniach, organizacjach krajowych i międzynarodowych, stale podnoszą swoje kwalifikacje.

Muzeum jest próbą przedstawienia dziedzictwa, utrwalenia pamięci i wdzięczności za dokonania naszych poprzedniczek oraz wyzwaniem dla następnych pokoleń pielęgniarek i pielęgniarzy. Zachęcamy do poznawania historii pielęgniarstwa, która jest częścią dziedzictwa narodowego, wpisuje się w historię Polski, historię medycyny, zgromadzeń zakonnych oraz polskich kobiet. Znajomość własnych korzeni daje poczucie przynależności, więzi i dumy, poczucie tożsamości zawodowej. Inspiruje i dodaje sił do pracy na rzecz rozwoju profesji.

Przedstawione dokumenty w obecnej fazie tworzenia muzeum stanowią zaledwie niewielką cząstkę  dostępnych  zbiorów. Mamy nadzieję na możliwość kontynuacji tego przedsięwzięcia. Jesteśmy przekonani, że w wielu domach w szufladach i zakamarkach, w pożółkłych papierach i zapomnianych przedmiotach tkwią zaklęte losy ludzi związanych z pielęgniarstwem. Liczymy na Państwa zainteresowanie i współpracę.

Z a p r a s z a m y