Współpraca

Współpraca krajowa

Wspolpraca Krajowa

Jednym z głównych celów realizowanych przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie jest integracja środowiska pielęgniarskiego oraz współpraca z kluczowymi organizacjami, działającymi na rzecz rozwoju pielęgniarstwa. Razem wypracowujemy wspólne stanowiska w zakresie strategicznych tematów dotyczących zawodu, opinie legislacyjne, stanowiska do projektów zmian legislacyjnych, jak również wspólne koncepcje zmian w obszarze zawodu, zarówno w dziedzinie budowania standardów kształcenia jak i praktyki zawodowej.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie od początku swojego powstania było bardzo blisko związane z instytucjami odpowiedzialnymi za organizację i prowadzenie kształcenia pielęgniarek. Aktualnie cel ten jest realizowany poprzez współpracę z Ministerstwem Zdrowia oraz uczelniami i szkołami wyższymi prowadzącymi kierunek pielęgniarstwo.

Lista uczelni, które uzyskały akredytację dla kierunku pielęgniarstwo:
http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/kadra-medyczna-i-ksztalcenie/pielegniarki-i-polozne/kraszpip/akredytacje-uczelni/lista-uczelni-ktore-uzyskaly-akredytacje-dla-kierunku-pielegniarstwo2/

Do strategicznych partnerów PTP należą:

Lista specjalistycznych stowarzyszeń pielęgniarskich:

 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek
 • Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych
 • Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa Nefrologicznego
 • Polskie Towarzystwo Położnych
 • Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego
 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Nefrologicznych
 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Angiologicznego
 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarek i Położnych Neonatologicznych
 • Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych
 • Zespół Pielęgniarek i Położnych ds. POZ
 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej
 • Polska Federacja Edukacji w Diabetologii
 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki
 • Sekcja Pielęgniarstwa Alergologicznego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Współpraca międzynarodowa

Polskie pielęgniarstwo od pierwszych lat kształtowania tożsamości i autonomii zawodu było włączone w struktury międzynarodowe. W okresie międzywojennym w 1925 r. Stowarzyszenie Pielęgniarek Zawodowych, zostało włączone do struktur Międzynarodowej Rady Pielęgniarek ICN. Okres wojny uniemożliwiał funkcjonowanie organizacji, ale także stanowił przerwę w kontaktach międzynarodowych.

Ponowna reaktywacja organizacji i utworzenie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w 1957 umożliwiło ponowne przyjęcie do Międzynarodowej Rady Pielęgniarek ICN.

Kolejną organizacją, z którą współpracuje PTP jest Europejskie Forum Narodowych Stowarzyszeń Pielęgniarek i Położnych przy WHO.

W ostatnich dekadach strategicznym partnerem jest Europejska Federacja Stowarzyszeń Pielęgniarskich EFN, której głównym zadaniem jest zwiększenie znaczenia pielęgniarstwa w Unii Europejskiej. Przedstawiciele PTP są stałym członkiem EFN , pełnili także ważne stanowiska w strukturach Zarządu EFN.

W 2015 powstała Europejska Fundacja Badań Naukowych w Pielęgniarstwie (European Nursing Research Foundation ENRF), w której członkiem Rady Dyrektorów jest dr Dorota Kilańska.

Ponadto PTP współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi  i organizacjami międzynarodowymi w ramach działalności statutowej lub w ramach działalności projektowej.

Współpraca naukowa

Wspolpraca Naukowa

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie prowadzi szeroką współpracę w zakresie rozwijania działalności naukowej z partnerami krajowymi i międzynarodowymi. Należą do nich m.in.:

 • Europejska Fundacja Badań Naukowych w Pielęgniarstwie (EFRN)
 • Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (ICN)
 • Uniwersytety Medyczne prowadzące kształcenie pielęgniarek.
 • Instytuty naukowo-badawcze prowadzące działalność kliniczną lub naukową w obszarze ochrony zdrowia.
 • Towarzystwa Naukowe rozwijające działalność w obszarze ochrony zdrowia.
 • Podmioty Naukowe, gospodarcze i biznesowe podejmujące inicjatywy na rzecz innowacji w sektorze zdrowia.

Współpraca projektowa

Wspolpraca Projektowa
Ptp Patronaty Logo

Patronaty

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie udziela patronatów dla różnorodnych wydarzeń o charakterze naukowym, projektowym oraz edukacyjnym, których cele służą rozwojowi pielęgniarstwa lub systemowi ochrony zdrowia w Polsce.

Wnioski o udzielenie patronatu kierowane są do ZG, a następnie podlegają ocenie merytorycznej.

Wszystkie zainteresowane organizacje prosimy o kierowanie wystąpień o patronat na załączonym poniżej wniosku.