Regulamin Ogólny Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku

„Innowacje Roku 2018 w zakresie poprawy jakości opieki pielęgniarskiej”

 1. Konkurs ma charakter ogólnopolski, jest adresowany do pielęgniarek i pielęgniarzy zatrudnionych
  we wszystkich rodzajach podmiotów medycznych lub wykonujących swój zawód w ramach praktyki zawodowej.

 2. W ramach Konkursu mogą być zgłoszone przedsięwzięcia, których realizacja przebiegała w 2018 roku i zostały w swoim podstawowym zakresie wdrożone, z możliwością kontynuowania wybranych elementów działań w kolejnych latach.

 3. Zgłoszenia mogą być przesłane przez zespoły pielęgniarskie (min. 2 osoby), które uzyskały pozytywną rekomendację kierownika podmiotu leczniczego, w którym wdrożono innowację lub osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu gospodarczego w przypadku spółek cywilnych.

 4. Zespoły aplikujące składają wnioski na Formularzach określonych przez Organizatora Konkursu,
  w terminach zgodnych z Harmonogramem, w formie elektronicznej na adres ZGPTP z dopiskiem Konkurs PR 2018.

 5. Ocena aplikacji obejmuje następujące etapy:

  1. ocena Formalna – Biuro PTP;

  2. ocena merytoryczna - Kapituła Konkursu wraz z Zarządem Oddziału PT (ocena dwuetapowa: ocena aplikacji przez Kapitułę Konkursu oraz wizytacja projektu i ocena z udziałem Zarządu Oddziału);

  3. ogłoszenie listy Finalistów;

  4. finał Krajowy Konkursu – Prezentacja Projektów i wyłonienie Laureatów.

 1. Wszystkie projekty są oceniane według jednolitych kryteriów stanowiących integralną część Regulaminu Konkursu.

 2. Członkowie Kapituły mający jakiekolwiek zależności lub uwarunkowania ograniczające zachowanie bezstronności nie mogą brać udziału w ocenie danego projektu.

 3. Biuro ZG PTP oraz przedstawiciele władz Oddziałów PTP mogą udzielać informacji, promować
  i wspierać zainteresowane zespoły w przygotowaniu aplikacji do dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

 4. Wyniki kolejnych etapów Konkursu będą komunikowane do zainteresowanych drogą elektroniczną.

 5. Laureaci Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku „Innowacje Roku 2018” zostaną uhonorowani Tytułem Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2018 oraz nagrodami zespołowymi.

Kryteria Ogólne oceny Projektów w Konkursie Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku

„Innowacje Roku 2018 w zakresie poprawy jakości opieki pielęgniarskiej”

Projekty będą oceniane przez członków Kapituły Konkursu PR według następujących kryteriów:

1. Nowatorstwo projektu w odniesieniu do funkcjonujących rozwiązań w pielęgniarstwie w Polsce i na świecie 25pkt*
2. Oparcie projektu na dowodach naukowych 15pkt*
3. Znaczenie projektu dla odbiorców opieki pielęgniarskiej 25pkt*
4. Zaangażowanie w projekt partnerów zewnętrznych 10pkt*
5. Organizacja procesu wdrożenia 10pkt*
6. Uwarunkowania organizacyjne 5pkt*
7. Stan zaawansowania projektu/ewaluacja 10pkt*

* poszczególne kryteria główne zostaną uszczegółowione w materiałach informacyjnych Konkursu

Kapituła Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku

„Innowacje Roku 2018 w zakresie poprawy jakości opieki pielęgniarskiej”

Mając na celu zagwarantowanie, jak najwyższego poziomu etycznego oraz merytorycznego na wszystkich etapach Konkursu oraz zapewnienie obiektywnych warunków oceny aplikacji projektowych Zarząd Główny PTP powołuje Kapitułę Konkursu, w skład której zostaną zaproszone osoby mające status autorytetów zawodowych i reprezentujące następujące organizacje i instytucje, tj.:

 1. Przedstawiciele Zarządu Głównego PTP  - 3 osoby

 2. Przedstawiciele NRPiP  - 1 osoba

 3. Przedstawiciel MZ  - 1 osoba

 4. Przedstawiciele stowarzyszeń pielęgniarskich  - 2 osoby

 5. Przedstawiciel organizacji menadżerskich  - 1 osoba

 6. Przedstawiciel OZZPiP  - 1 osoba

 7. Przedstawiciel organizacji pacjentów  - 1 osoba

Harmonogram Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku

Innowacje Roku 2018 w zakresie poprawy jakości opieki pielęgniarskiej

1.

Komunikat II

do 15 grudnia 2018

2.

Promocja Konkursu

do 31 grudnia 2018

3.

Przyjmowanie aplikacji

do 30 stycznia 2019

4.

Ocena formalna aplikacji na poziomie ZG PTP

do 15 lutego 2019

5.

Ocena merytoryczna Aplikacji/ Projektów

do 31 marca 2019

6.

Prezentacja i Ocena Finalistów

9 maja 2019 Lublin

7.

Uroczysta Gala i wręczenie nagród

10 maja 2019