Informacja o ochronie danych osobowych: RODO

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek z siedzibą w Warszawie (01-842) przy Alei Władysława Stanisława Reymonta nr 8, lok. 12, w związku z realizacją obowiązku wskazanego w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze zm.), dalej „RODO”, niniejszym przedstawia Państwu informacje o przetwarzaniu posiadanych przez PTP danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych, zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO, jest Polskie Towarzystwo Pielęgniarek, dalej „PTP”, z siedzibą w Warszawie (01-842) przy Alei Władysława Stanisława Reymonta nr 8, lok. 12.
 2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: zgptpiel@gmail.com.
 3. PTP posiada dane osobowe, w szczególności udostępnione przez Państwa w deklaracji członkowskiej, przekazane w korespondencji mailowej/pocztowej, udostępnione w celu zawarcia oraz realizacji umowy. Do przedmiotowych danych mogą należeć: imię, nazwisko, adres, miejsce zamieszkania, adres e-mail, nr PESEL, informacje o wykształceniu, nr prawa wykonywania zawodu.
 4. Państwa dane osobowe są/będą przetwarzane przez PTP w celach:
  • wykonywania działalności statutowej PTP, zgodnie z postanowieniami statutu PTP, dostępnego pod adresem https://www.ptp.net.pl/wp/wp-content/uploads/2018/02/Statut_2006.pdf. Podstawa prawna przetwarzania danych – art. 6 ust. 1 lit a) RODO - udzielona zgoda, pobierana np. w momencie deklarowania członkostwa, podczas przetwarzania wizerunku, organizowania konferencji, wysyłania informacji o działalności PTP (np. newslettera) lub innych danych, których przetwarzanie nie wynika wprost z przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne. Okres przechowywania danych - do momentu wycofania zgody;
  • zatrudnienia i współpracy na podstawie umów o pracę/umów cywilnoprawnych. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Okres przechowywania to okres niezbędny do realizacji zawartych umów i zasad w nich określonych; minimum 5 lat od końca roku, w którym wystawiono ostatnią fakturę/dowód księgowy;
  • podatkowych, rachunkowych oraz rejestrowych. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit c) RODO. Państwa dane będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, maksymalnie 6 lat od końca roku obrachunkowego, w którym wystawiono ostatnią fakturę;
  • przyszłego dochodzenia roszczeń. Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Okres przechowywania danych osobowych - przez okres przedawnienia roszczeń w ramach odpowiedniego rodzaju umowy;
  • udzielania odpowiedzi na pytania przesłane za pomocą poczty elektronicznej/tradycyjnej
   Podstawa prawna przetwarzania: 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes ADO. Podanie danych jest dobrowolne. Okres przechowywania danych osobowych do momentu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, maksymalnie 12 miesięcy.
 5. Dane osobowe przetwarzane przez PTP mogą być udostępniane:
  • podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. organom administracji, sądom, służbom państwowym);
  • podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu PTP w celach wspierających działalność PTP (np. biurom rachunkowym, kancelariom prawnym, biurom windykacyjnym, kurierom, serwisowi informatycznemu).
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Jeżeli podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a) lub b) RODO, mają Państwo prawo do:
  • prawo dostępu do treści danych;
  • prawo do sprostowania danych;
  • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych.
 9. Jeżeli podstawią prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, mają Państwo prawo do:
  • prawo dostępu do treści danych;
  • prawo do sprostowania danych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 10. Jeżeli podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, mają Państwo prawo do:
  • prawo dostępu do treści danych;
  • prawo do sprostowania danych;
  • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 11. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody. Jeżeli przetwarzanie odbywa się, na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) PTP będzie przetwarzać dane do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w każdej chwili, przesyłając wiadomość e-mail na adres wskazany powyżej lub osobiście w siedzibie Administratora.  Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony ADO, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.