W dniu 19 listopada 2021 odeszła nasza Koleżanka mgr Grażyna Osicka. Pogrążeni w smutku i żałobie, pragniemy uczcić jej niezwykły wkład w rozwój polskiego pielęgniarstwa, systemu kształcenia pielęgniarek, kształcenia zawodowego dla potrzeb sektora ochrony zdrowia i innych dziedzin gospodarki. Dla nas wszystkich, którzy mieli zaszczyt pracować z Dyrektor Grażyną Osicką, była ona ponad wszystko, pełnym ciepła, mądrym, dobrym człowiekiem. Była dla nas autorytetem, wspaniałą Koleżanką, i dobrym Przyjacielem.

Swoją karierę zawodową jako pielęgniarka rozpoczęła w Zielonej Górze, następnie kontynuowała swoje zawodowe pasje, jako nauczyciel zawodu w Liceum Medycznym przy ul. Ciołka 27 w Warszawie. Jej profesjonalizm, zaangażowanie, talent organizacyjny, niezwykła umiejętność myślenia i działania systemowego oraz strategicznego, przesądziły o szybkim awansie na Dyrektora Szkoły, która została przekształcona w Medyczne Studium Zawodowe nr 12.

Zmiany systemowe dokonujące się w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, postawiły przed Dyrektor Grażyną Osicką nowe wyzwanie. W roku 1995 została powołana przez Ministra Zdrowia na Dyrektora Centrum Edukacji Medycznej (CEM) w Warszawie, odpowiedzialnego za doskonalenie nauczycieli szkół medycznych oraz rozwój kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Jednym z wielkich sukcesów, zarządzanego przez nią ośrodka było powołanie nowego czasopisma „Pielęgniarstwo 2000”, oraz budowanie nowych rozwiązań w systemie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Wdrażanie w Polsce, od początku 1999 roku czterech reform systemowych, skutkowało przekazaniem kompetencji w obszarze prowadzenia i nadzoru nad średnimi szkołami medycznymi do samorządów województw. Zmieniła się również rola CEM, któremu powierzono nowe zadania. Instytucja ta została od 2002 roku przekształcona w Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU), podległy Ministerstwu Edukacji Narodowej. Pani Dyrektor Osicka kontynuowała swoją zawodową misję jako Dyrektor KOWEZiU, do chwili zakończenia swojej pracy zawodowej czyli do roku 2015.

Jej zawodową dewizą była podstawowa zasada „Żeby umiał uczeń/student, musi umieć nauczyciel”.

Ostatnie dwie dekady pracy Dyrektor Osickiej, były poświęcone budowaniu nowych standardów edukacji zawodowej w Polsce, projektowaniu dokumentacji programowej dla kształcenia zawodowego oraz doskonaleniu kadr dydaktycznych dla szkolnictwa zawodowego. Przez wiele lat była niekwestionowanym ekspertem edukacji zawodowej w Polsce, doradcą kolejnych Ministrów i ekspertem w zakresie współpracy międzynarodowej w obszarze kształcenia dla potrzeb rynku pracy.

Za swój wkład w rozwój edukacji w Polsce została nagrodzona licznymi nagrodami, wśród których znalazły się między innymi Nagrody Ministra Zdrowia, medale i nagrody Ministra Edukacji Narodowej.

Przez całe swoje życie była pięknym ale skromnym człowiekiem, pełną uroku kobietą, i za to ją wszyscy bardzo kochaliśmy.

Grażyna Wójcik
Prezes Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
Warszawa, 24 listopada 2021.