Uznajemy wszelkie, uzasadnione formy protestu zmierzające do poprawy warunków pracy i bytu pielęgniarek i położnych z wyjątkiem strajku z opuszczeniem chorego, pozbawieniem go opieki i narażeniem na niebezpieczeństwo. Tę formę protestu traktujemy jako niezgodną z etyką pielęgniarską. 

Tło: Pielęgniarki mają prawo do bezpiecznego środowiska pracy, które gwarantuje bezpieczne wykonywanie zadań dla bezpieczeństwa pacjentów. Badania naukowe wykazały związek między „Przyjaznym środowiskiem pracy”, a satysfakcja zawodową pielęgniarek. Im większa satysfakcja zawodowa pielęgniarek tym większa satysfakcja pacjentów ze świadczonej opieki.

„Przyjazne środowisko pracy” wg Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN) charakteryzuje się:polityką kadrową opartą na zatrudnianiu, ale i utrzymywaniu kadry pielęgniarskiej; strategią ustawiczne edukacji- kształcenia podyplomowego jako przejawu awansowania pracownika; odpowiednim, w stosunku do wykonywanej pracy, wynagradzaniem pracownika; wypracowaną strategią motywowania i wynagradzania pracowników; wystarczającym zaopatrzeniem i wyposażeniem w sprzęt umożliwiający bezpieczne wykonywanie zadań; oraz gwarantowanym bezpieczeństwem wykonywania pracy”.

Każdy pracownik ma prawo do bezpiecznych oraz przyjaznych warunków pracy, umożliwiających bezpieczne wykonywanie zadań i zadowolenie z wykonywanej pracy.

Pielęgniarki/położne potrzebują właściwego środowiska pracy dla odpowiedniej jakości pracy;

Brak ludzi, zasobów i/lub odpowiednich struktur mogą powodować konflikt między zawodową odpowiedzialnością pielęgniarek A MOŻLIWOŚCIĄ odpowiedniego zabezpieczenia właściwej opieki nad pacjentem. Model Kristens’a (1999) dla społecznego  i psychicznego dobrostanu – 6 kategorii stresorów w relacji – jednostka lub organizacja.:

  1. odpowiednia liczba osób (zasobów ludzkich) – ich brak powoduje m.in. napięcia w pracy;
  2. wysoki poziom przewidywalności dla zagwarantowania bezpieczeństwa w miejscu pracy ;
  3. dobre społeczne wsparcie od kolegów, od zarządzających oraz dostęp do edukacji permanentnej i możliwości zawodowego rozwoju; 
  4.  Ważna społecznie praca – zawodowa tożsamość;
  5. Wysoki poziom oddziaływania – autonomia zawodu, przywództwo;
  6. Równowaga pomiędzy wkładem pracy a nagradzaniem (wynagrodzenie, uznanie, nagradzanie);

 Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie popiera: 

Strategię Komisji Europejskiej przyjętą 21 lutego 2007r. „Wzrost jakości i produktywności w pracy: Środowiskowa Strategia 2007-2012 zdrowie i bezpieczeństwo w pracy” („Improving quality and productivity at work:Community strategy 2007-2012 on health and safety at work”   

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_0062en01.pdf) jak również  wszelkie działania mające na celu poprawę środowiska pracy pielęgniarek podejmowane przez krajowe organizacje pielęgniarskie jak również na szczeblu międzynarodowym przez EFN, ICN, WHO, ILO.

Program dla pielęgniarek. ICN 2007, PTP 2007 : POBIERZ

9 maj 2008

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem PTP w sprawie bezpieczeństwa pacjentów. Po pobrania TUTAJ

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem PTP z dnia 9-05-2008 r. w sprawie wykorzystywania wizerunku oraz symboli zawodów pielęgniarki i położnej w mediach, które można przeczytać TUTAJ

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem PTP z dnia 9-05-2008 r. w sprawie wspólnego działania na rzecz rozwoju zawodu przez organizacje pielęgniarskie, które można przeczytać TUTAJ