W związku z konsultowanym przez Ministra Zdrowia Projektem Rozporządzenia w sprawie nowych uprawnień dla ratowników medycznych, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie przedstawia kolejne negatywne stanowisko do Projektu.

 
Wsparcie dla naszych działań zostało także przesłane w liście do Ministra Zdrowia przez Europejską Federację Stowarzyszeń Pielęgniarskich EFN. Zobacz list: EFN solidarity with Polish nurses

 

” Rozumiejąc potrzebę pilnego uregulowania uprawnień ratowników medycznych w systemie państwowego ratownictwa medycznego, wnioskujemy do Pana Ministra o zaniechanie doraźnych działań legislacyjnych, które spowodują chaos kompetencyjny w szpitalach, zagrożenie bezpieczeństwa pacjentów oraz dalszą demotywację pielęgniarek do pracy w polskim systemie opieki zdrowotnej.”

584_1

STANOWISKO XV KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA PIELĘGNIARSKIEGO
w sprawie umieszczenia na liście kierunków studiów objętych Programem „Kierunki Zamawiane” Kierunku – Pielęgniarstwo 
[POBIERZ ] (27.11.2009)

 1. Pismo Ministerstwa Zdrowia do MNiSzW w sprawie kierunku zamawianego (październik 2010 r.)  [POBIERZ]
 • Pismo PTP do Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych [POBIERZ]
 • Odpowiedź Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na stanowiska XV Krajowego Zjazdu Delegatów [POBIERZ
 • Odpowiedź Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stanowiska XV Krajowego Zjazdu Delegatów [POBIERZ]
 • Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na stanowiska XV KZD [POBIERZ]
 • Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia dot. “Kierunku Zamawianego” [POBIERZ]

Poparcie samorządu zawodowego

Pomagamy sobie na wzajem, współpracujemy dla pielęgniarek

Poniżej poparcie okręgowych izb pielęgniarek i położnych dla stanowisk XV Krajowego Zjazdu Delegatów.

 • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlasce [POBIERZ]

      8. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku [POBIERZ]


Poparcie ze strony uczelni i szkół wyższych kształcących na kierunku pielęgniarstwo:

 1. Akademii Pomorskiej w Słupsku
 2. Akademii Medycznej we Wrocławiu
 3. Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze
 4. Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 5. Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

w sprawie stanowiska Zarządu Głównego PTP dotyczącego wpisania kierunku pielęgniarstwo na listę “Kierunek Zamawiany”

Poparcie ze strony osób prywatnych:

Pani Doroto muszę przyznać, że było mi niezmiernie miło po otrzymaniu listu z podziękowaniem za pomysł kierunku zamawianego, ale nie tylko z racji jego oficjalnej formy, ale przede wszystkim z powodu wielce prawdopodobnego jego sfinalizowania i wpisania kierunku pielęgniarstwo na listę kierunków objętych wsparciem finansowym ze strony UE. Ponadto propozycja współpracy ze mną w zakresie tematyki szeroko rozumianych zasobów ludzkich w pielęgniarstwie jest z mojej strony zawsze mile widziana i jeżeli tylko mogłabym być w nich pomocna, to polecam swoją osobę z racji szczególnej mojej uwagi badawczej tym zakresem.

Pozdrawiam serdecznie Danuta Kunecka

Stanowisko PTP w sprawie roli pielęgniarek w przygotowaniu pacjenta do przestrzegania zaleceń terapeutycznych [POBIERZ]

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem PTP w sprawie kultywowania symboliki i ceremonii pielęgniarskich dla promocji kształcenia w zawodzie pielęgniarki [POBIERZ]


Wprowadzenie ceremonii do uczelni prowadzących kształcenie w zawodzie pielęgniarki to nie tylko promocja uczelni w środowisku lokalnym, ale także kształtowanie postaw przyszłych absolwentów tego kierunku, postaw bardzo ważnych w przyszłym życiu zawodowym.
Formą tą chcemy zachęcić władze uczelni do zintensyfikowania działań w zakresie przywrócenia ceremoniału jaki towarzyszył młodzieży wchodzącej do tej szczególnej dla systemu ochrony zdrowia profesji. Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie oferuje pomoc w opracowaniu szczegółów ceremoniału.

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem PTP w sprawie zapotrzebowania na umiejętności i kompetencje poszczególnych profesjonalistów ochrony zdrowia [POBIERZ ]

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie stoi na stanowisku, że nie do przyjęcia jest zapis z projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego – zmieniający § 4, który określa „Świadczeniodawca udzielający świadczeń w ramach hospitalizacji zapewnia całodobową opiekę lekarską oraz pielęgniarską lub położnych we wszystkie dni tygodnia, przy uwzględnieniu minimalnej liczby pielęgniarek lub położnych ustalonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 t .j. z późn. zm.), z tym że sprawowanie opieki w oddziale szpitalnym przez jedną pielęgniarkę lub położną obejmuje nie więcej niż 20 pacjentów w ciągu jednej zmiany.” 

Kształtowanie norm zatrudnienia powinno: opierać się na wynikach badań naukowych, które jednoznacznie określą wpływ obsad pielęgniarskich na bezpieczeństwo pacjenta, jakość opieki i satysfakcję pacjentów, pielęgniarek; zapobiegać odchodzeniu od zawodu i zachęcać do wyboru zawodu pielęgniarki/pielęgniarza. Normy zatrudnienia to także niezbędny element dla zapewnienia pielęgniarkom bezpiecznego środowiska pracy, środowiska, które spowoduje zatrzymanie personelu w pracy i wpłynie na promocję tego zawodu jako bezpiecznego i atrakcyjnego dla przyszłych jego adeptów. 

Świadczenia pielęgniarskie powinny być realizowane dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom z uwzględnieniem realizacji potrzeb wyrażonych i niewyrażonych, niezbędnych dla prawidłowego procesu terapeutycznego – zapewniającego skrócenie okresu leczenia i zapewnienia możliwości realizacji procesu edukacji i przygotowania do samoopieki – dla zwiększenia potencjału pacjenta w realizacji codziennych zadań związanych z pełnieniem ról społecznych, w tym pracą i nauką. Uważamy, że polityka zdrowotna powinna opierać się na ocenie kosztów nie tylko związanych z zatrudnianiem dodatkowego personelu, ale przede wszystkim ocenie kosztów wynikających z niezatrudniania tego personelu w odpowiedniej liczbie, co m.in. prowadzi do zwiększenia szeroko rozumianych zjawisk – błędu medycznego i zdarzeń niepożądanych. 

Uważamy, że liczba pacjentów przypadających na jedną pielęgniarkę w lecznictwie stacjonarnym w Polsce powinna być ustalana w oparciu o badania naukowe  i uwzględniać zatrudnienie personelu pomocniczego tzn. opiekunów medycznych. 

Jako Towarzystwo stoimy na stanowisku, że nie można arbitralnie podawać liczby pacjentów w oddziale szpitalnym podlegających opiece jednej pielęgniarki w ciągu zmiany bez uwzględnienia specyfiki tego oddziału i stanu pacjentów, którzy w nim przebywają.  Biorąc jednocześnie pod uwagę analizy dotychczas przeprowadzonych badań w oparciu o wiarygodną metodykę badawczą proponujemy poziom obsad pielęgniarskich, który zgodnie z wynikami badań może kształtować się następująco: 

Oddziały zabiegowe: 1 pielęgniarka na 4 pacjentów lub 1 pielęgniarka na 8 pacjentów + 2 osoby personelu pomocniczego (opiekun medyczny). Docelowo 1 pielęgniarka na 4 pacjentów. 

Oddziały zachowawcze:  1 pielęgniarką na 6 pacjentów + 1 opiekun medyczny, lub w zależności od stopnia intensywności opieki, tj.: w przypadku pacjentów niesamodzielnych w ocenie skali ADL  do 2 pkt. – 1 pielęgniarka na  2 pacjentów + 1 opiekun medyczny; między 2 a 4 pkt Skali ADL 1 pielęgniarka na 4 pacjentów + 2 opiekunów medycznych; w przypadku punktacji od 4 do 5 pkt 2 pielęgniarki na 8 pacjentów + 2 opiekunów medycznych; w przypadku pkt. powyżej 6 pkt – 1 pielęgniarka na 15 – 20 pacjentów + 2 opiekunów medycznych. Docelowo 1 pielęgniarka na 5 pacjentów

Oddziały intensywnej terapii: jednapielęgniarka na 1,2 pacjenta, natomiast odcinki intensywnego nadzoru- jedna pielęgniarka na 2 pacjentów. 

Oddziały dziecięce: liczba pielęgniarek uzależniona jest od stopnia intensywności opieki pielęgniarskiej, tj.: opieka standardowa – 1 pielęgniarka na 4 dzieci, przy wzmożonej opiece 1 pielęgniarka na 2 dzieci, w intensywnej terapii 1 pielęgniarka na 1 dziecko. Dodatkowo należy pamiętać, iż w każdym oddziale musi być zatrudniona pielęgniarska kadra kierownicza – pielęgniarka oddziałowa i z-ca pielęgniarki oddziałowej. 

Przyjęcie stanowiska Towarzystwa  w przedmiotowej sprawie skutkuje zwiększeniem oszczędności w ochronie zdrowia wynikających ze zmniejszenia wydatków na leczenie zdarzeń niepożądanych wynikających z nieodpowiedniej obsady pielęgniarskiej w zakładach opieki zdrowotnej wskazanych w literaturze naukowej. 

Jednocześnie zgadzamy się, że zaproponowana przez A. Ksykiewicz – Dorotę metoda planowania obsad pielęgniarskich bazująca na kategoryzacji pacjentów w 3 kategorie opieki, nie wymaga w praktyce żmudnych wyliczeń i może być istotną pomocą dla praktyków (A. Ksykiewicz-Dorota, 2001). Stąd zawarty w Rozporządzeniu  Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej wzór planowania obsad pielęgniarskich był poprawny matematycznie i możliwy do zastosowania w praktyce, przy poprawnym postępowaniu metodologicznym. 

Tło

Badania naukowe dowodzą występowania istotnych zależności pomiędzy obsadą pielęgniarek a: 

1.     Bezpieczeństwem pacjenta. Liczba pacjentów przypadających na jedną pielęgniarkę ma bezpośredni wpływ na występowanie zdarzeń niepożądanych m.in. takich jak: zakażenia dróg moczowych, zapalenie płuc, zakończone niepowodzeniem akcje reanimacyjne, zapalenie żył, czy też zakażenia ran pooperacyjnych (Canadian Federation of Nurses Union, 2005). Nieodpowiednia obsada pielęgniarska – to większa śmiertelność i zachorowalność pacjentów, więcej błędów w sztuce i zdarzeń niepożądanych, włączając w to infekcje dróg moczowych, stanowiących 40% wszystkich zakażeń szpitalnych (Hampton, 2004). Każdy dodatkowy pacjent, powyżej 4, na jedną pielęgniarkę w oddziałach chirurgicznych powoduje 7% wzrost prawdopodobieństwa zgonu w ciągu 30 dni od przyjęcia oraz 7% wzrost prawdopodobieństwa niepowodzeń w działaniach ratujących życie (Aiken, Clarke, Sloane i wsp., 2002).  Istnieje także związek między małą liczbą pielęgniarek na dyżurach nocnych i wzrostem ryzyka płucnych komplikacji pooperacyjnych (Dimick, Swoboda, Pronovost, Lipsett, 2001).  

Według Komisji Europejskiej w Polsce 91% badanych ocenia ten problem jako bardzo ważny, a aż 50% obawia się występowania zdarzeń niepożądanych, 51% czytała o nich często w doniesieniach prasowych, natomiast 28% respondentów doświadczyło powikłań związanych z kontaktem z ochroną zdrowia, które nie były związane bezpośrednio  z chorobą, która ich dotyczyła („Medical Errors”, Eurobarometer, Jan.2006).  Według Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej najczęstszą wskazywaną przyczyną powodującą brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom jest zbytnie obciążenie pracą (83 proc.) (Lisowska, 2005). 

2.     Kosztami opieki zdrowotnej. Występowanie zdarzeń niepożądanych to nie tylko problemy dla pacjenta i ryzyko zgonu lub trwałego uszczerbku na zdrowiu, ale przede wszystkim ogromne koszty dla systemu ochrony zdrowia (Erwin, 1994; Seago, 1999; Dimick, Swoboda, Pronovost, & Lipsett, 2001, Gelinas & Bohlen, 2002). Z powodu nieodpowiedniej obsady (USA), aż 11% – 13% hospitalizowanych pacjentów cierpi z powodu odleżyn, których leczenie dodatkowo kosztuje od 5 do 75 tys. dolarów na każdego pacjenta (Manley, 1978; Robinson Coghlan, & Jackson, 1978; Reuler & Cooney, 1981; Cowart, 1987). Istnieją dowody naukowe na to, że zatrudnienie pielęgniarki, mimo iż generuje koszty jest w konsekwencji opłacalne z uwagi na redukcję kosztów związanych z leczeniem wynikającym ze zdarzeń niepożądanych (Landon et al., 2006). 

3.     Satysfakcją pacjentów. Ograniczenie liczby pielęgniarek w placówce opieki zdrowotnej obniża satysfakcję pacjentów z otrzymywanej opieki (Canadian Federation of Nurses Union, 2005).  

4.     Satysfakcją zawodową pielęgniarek. Większa liczba pacjentów przypadających na jedną pielęgniarkę przekłada się na wzrost emocjonalnego wyczerpania i braku satysfakcji z wykonywanej pracy. Ponadto, pielęgniarki, które ciągle pracują w nadgodzinach lub pracują bez odpowiedniej rezerwy są bardziej podatne na wyższą absencję i pogorszenie stanu zdrowia. Ma to swoje konsekwencje w ponoszonej odpowiedzialności zawodowej (Sheward, Hunt, Hagen, i wsp., 2005). 

Jako Towarzystwo uważamy także, że bardzo ważnym jest wprowadzenie do systemu obsad pielęgniarskich personelu pomocniczego, który wykonywałby proste czynności opiekuńcze pod nadzorem pielęgniarki, która planowałaby opiekę i ustalała jej cele. 

STANOWISKO POLSKIEGO TOWARZYSTWA PIELĘGNIARSKIEGO W SPRAWIE PODNIESIENIA RANGI MAGISTRA PIELĘGNIARSTWA [POBIERZ ]