Aktualności

Długoterminowa Opieka Medyczna a Zmiany Systemowe w Polsce

“Długoterminowa Opieka Medyczna a Zmiany Systemowe w Polsce”
Pielęgniarki filarem polskiej opieki długoterminowej
 
Opieka długoterminowa zaczyna się wtedy, kiedy choroba i związana z nią niesprawność zostaje z pacjentem na stałe lub na lata, kiedy kończą się możliwości uzyskania spektakularnych efektów terapii, kiedy wsparcie rodziny jest niewystarczające albo pacjent jest zupełnie sam, a złożone problemy medyczne i socjalne stają się wyzwaniem dla profesjonalistów o szczególnych kompetencjach i wartościach moralnych. W Polsce codziennie, kilkanaście tysięcy pielęgniarek podejmuje to niezwykle wyzwanie.” dr Grażyna Wójcik, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.
 

Przygotowywane zmiany systemowe w służbie zdrowia będą miały istotny wpływ na funkcjonowanie świadczeń opieki długoterminowej (OPD).Wobec braku debaty publicznej i jasnych priorytetów co do dalszych reguł funkcjonowania tej dziedziny, kadra zarządzająca oraz liderzy zakładów opieki długoterminowej, a także przedstawiciele świata nauki, podjęli inicjatywę wypracowania rekomendacji dotyczących rozwoju modelu opieki długoterminowej w sektorze zdrowia. Debata ekspercka nt. budowania modelu opieki długoterminowej zorganizowana przez Warszawski Uniwersytet Medyczny we współpracy z PTP oraz NRPiP odbyła się w dniu 9 lutego w Warszawie.

 

W debacie wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Centrali NFZ, Konsultanci Krajowi i Wojewódzcy, liderzy organizacji pielęgniarskich a także przedstawiciele organizacji pacjentów oraz instytucji eksperckich zaangażowanych w opracowywanie nowych rozwiązań dla systemu ochrony zdrowia. Uczestnicy spotkania reprezentujący wszystkie województwa bardzo aktywnie włączyli się w dyskusję dotyczącą zdefiniowania najważniejszych kierunków zmian, które warunkują dalszy rozwój opieki długoterminowej. Za największe bieżące zagrożenie dla zakładów opieki długoterminowej uznano niejednoznaczność kryteriów oceny ofert w zakresie świadczeń OPD wypracowanych przez Ministerstwo Zdrowia a mających kluczowe znaczenie w rozpoczętych na początku lutego postepowaniach konkursowych. Rezultatem Debaty jest Księga Rekomendacji, która została przekazana dla Ministra Zdrowia, zawierająca propozycje wspólnych działań na rzecz rozwoju świadczeń opieki długoterminowej.

 

Dr n. o zdr. Grażyna Wójcik
Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
Warszawa 09.02.2017

Opublikowano w