W dniu 20 czerwca 2018 roku w Warszawie, odbyło się pierwsze posiedzenie, powołanej przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Rady Naukowej Towarzystwa w kadencji 2017-2021.

 

W spotkaniu wzięli udział:

 

Prezes Towarzystwa dr Grażyna Wójcik,

Przewodnicząca Rady Naukowej dr hab. Agnieszka Gniadek, UJ,

członkowie Rady: dr hab. Maria Kózka, prof. UJ, dr hab. Elżbieta Grochans,  prof. PUM, dr hab. Aldona Kubica, prof. UMK, dr hab. Matylda Sierakowska, UM, dr hab. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK, dr Ewa Kobos, WUM.

W spotkaniu uczestniczyli także zaproszeni goście dr hab. Dorota Kozieł, prof. UJK, dr Dorota Kilańska oraz dr Zofia Sienkiewicz.

 

Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej poświęcone było omówieniu propozycji kierunków działalności naukowej Towarzystwa oraz wyznaczenie priorytetów w działalności Rady. Prócz omówienia ważnych problemów, takich jak organizacja XIV Kongresu Pielęgniarek Polskich w Kielcach oraz strategia rozwoju czasopisma ,,Problemy Pielęgniarstwa”, poruszano zagadnienia związane z propozycją kierunków badań w pielęgniarstwie, z wyłonieniem priorytetowych obszarów badawczych, zbudowaniu bazy dla narzędzi badawczych używanych w badaniach w naukach o zdrowiu, a szczególnie w pielęgniarstwie. Przedmiotem dyskusji była także informacja o zakresie działań prowadzonych przez Europejską Fundację Badań Naukowych w Pielęgniarstwie oraz zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia zamiany w kształceniu pielęgniarek i położnych w Polsce, w kontekście propozycji zmian w standardzie kształcenia oraz w ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej.

 

Poszczególni członkowie Rady Naukowej zadeklarowali chęć współpracy naukowej, udział    w pracach na rzecz rozwoju czasopisma ,,Problemy Pielęgniarstwa” oraz przygotowania XIV Kongresu Pielęgniarek Polskich. Podzielono zadania dla poszczególnych członków Rady i kolejne spotkanie Rady Naukowej zaplanowano na miesiąc październik 2018 r.

 

   

Dnia 29.05.2018 r., w Auli B Centrum Dydaktycznego WUM odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. “Nasza Przeszłość, Teraźniejszość i Przyszłość – Pielęgniarki liderami zmian w opiece nad pacjentem przewlekle chorym”. Głównymi organizatorami Konferencji było Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie – Odział Mazowiecki i Warszawski Uniwersytet Medyczny we współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Spotkanie to było drugim wydarzeniem w ramach Projektu pt. „Pielęgniarstwo szansą poprawy opieki i leczenia dla pacjentów przewlekle chorych”, który będzie kontynuowany w kolejnych ośrodkach w Polsce.

 

Honorowy patronat nad Konferencją objęli JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. Mirosław Wielgoś oraz Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.

 

Spotkanie poprowadziła dr Grażyna Wójcik – Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, która przywitała wszystkich znamienitych gości, m.in.: Józefę Szczurek-Żelazko – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, dr Beatę Cholewkę – Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia, mgr Zofię Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krystynę Ptok – Przewodniczącą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, mgr Elżbietę Madajczyk – Przewodniczącą Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, mgr Barbarę Kaczmarską – przedstawicielkę Narodowego Funduszu Zdrowia, prof. Piotra Małkowskiego – Dziekana Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM, prof. Piotra Węgrzyna – Prodziekana ds. Kierunku Położnictwo WNoZ WUM, dr hab. Bożenę Czarkowską – Pączek – Prodziekana ds. Oddziału Pielęgniarstwa WNoZ WUM, dr hab. Joannę Gotlib – Prodziekana ds. Oddziału Zdrowia Publicznego WNoZ WUM, oraz dr hab. Łukasza Czyżewskiego – konsultanta wojewódzkiego ds. pielęgniarstwa oraz przedstawicieli Centrum Kształcenia Podyplomowego.

 

Pani Prezes Grażyna Wójcik przedstawiła konwencję wydarzenia, którego tematyka skupiała się zwłaszcza na prezentacji dorobku merytorycznego i sukcesach liderek pielęgniarstwa, przełamujących stereotypy i działających w trudnych historycznie czasach oraz przedstawieniu profesji pielęgniarskiej od czasów przeszłych do teraźniejszości. Pani Prezes podkreśliła znaczenie pielęgniarek jako największego zasobu kadrowego w systemie opieki zdrowotnej, a także przypomniała o konieczności budowania profesjonalnej pozycji pielęgniarek w polskim systemie opieki zdrowotnej w oparciu o wysokie standardy kształcenia i autorytety.

 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Józefa Szczurek-Żelazko zapoznała uczestników Konferencji ze strategią na rzecz rozwoju pielęgniarstwa, wymieniając przyszłe działania Ministerstwa Zdrowia i planowane zmiany w systemie kształcenia i rozwoju pielęgniarek w Polsce, zmierzające w efekcie do poprawy prestiżu zawodu pielęgniarki w tym poprawy warunków pracy i płacy.

 

Mgr Zofia Małas w swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie odpowiedniej obsady pielęgniarskiej, ratującej życie pacjenta oraz zwróciła uwagę na postrzeganie pielęgniarek
w społeczeństwie. Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych przekazała również wszystkim zgromadzonym na sali pielęgniarkom i położnym życzenia zdrowia oraz satysfakcji zawodowej.

 

Podczas Konferencji głos zabrały także: Krystyna Ptok – Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz mgr Elżbieta Madajczyk – Przewodnicząca Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

 

Właściwa część Konferencji składała się z trzech sesji wykładowych oraz Sesji Plakatowej.

 

Sesja I dotyczyła osobowości, dorobku zawodowego i systemu wartości polskiej pielęgniarki i prekursorki pielęgniarstwa rodzinnego Hanny Chrzanowskiej.

 

Sesja II poświęcona była m.in. koordynacji opieki, koncepcji pracy z pacjentem w POZ i samodzielności zawodowej pielęgniarek. Tematyka została przedstawiona w oparciu o dorobek zawodowy Senator dr Janiny Fetlińskiej oraz dr Barbary Sztembis z Chełma.

 

Sesja III dotyczyła roli pielęgniarek jako liderów zmian w opiece nad pacjentem przewlekle chorym. W tej części spotkania prelegenci skupili się m.in. na rozwoju praktyki pielęgniarki w tym, prezentacji praktyki pielęgniarki opieki długoterminowej, prezentacji standardów pielęgniarskich w opiece geriatrycznej oraz ordynacji lekowej w praktyce pielęgniarki rodzinnej. Wskazane zostały również nowe zadania dla pielęgniarek, wynikające z Ustawy o Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

 

Konferencja zakończyła się debatą ekspercką z udziałem przedstawicieli decydentów, konsultantów i liderów pielęgniarstwa. Wnioski z Debaty zostaną przekazane Ministerstwu Zdrowia i kluczowym partnerom PTP w obszarze rozwoju pielęgniarstwa.

 

     

Dnia 29.05.2018 r., w Auli B Centrum Dydaktycznego WUM odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. “Nasza Przeszłość, Teraźniejszość i Przyszłość – Pielęgniarki liderami zmian w opiece nad pacjentem przewlekle chorym”. Głównymi organizatorami Konferencji było Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie – Odział Mazowiecki i Warszawski Uniwersytet Medyczny we współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Spotkanie to było drugim wydarzeniem w ramach Projektu pt. „Pielęgniarstwo szansą poprawy opieki i leczenia dla pacjentów przewlekle chorych”, który będzie kontynuowany w kolejnych ośrodkach w Polsce.

Honorowy patronat nad Konferencją objęli JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. Mirosław Wielgoś oraz Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. 

Spotkanie poprowadziła dr Grażyna Wójcik – Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, która przywitała wszystkich znamienitych gości, m.in.: Józefę Szczurek-Żelazko – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, dr Beatę Cholewkę – Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia, mgr Zofię Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krystynę Ptok – Przewodniczącą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, mgr Elżbietę Madajczyk – Przewodniczącą Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, mgr Barbarę Kaczmarską – przedstawicielkę Narodowego Funduszu Zdrowia, prof. Piotra Małkowskiego – Dziekana Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM, prof. Piotra Węgrzyna – Prodziekana ds. Kierunku Położnictwo WNoZ WUM, dr hab. Bożenę Czarkowską – Pączek – Prodziekana ds. Oddziału Pielęgniarstwa WNoZ WUM, dr hab. Joannę Gotlib – Prodziekana ds. Oddziału Zdrowia Publicznego WNoZ WUM, oraz dr hab. Łukasza Czyżewskiego – konsultanta wojewódzkiego ds. pielęgniarstwa oraz przedstawicieli Centrum Kształcenia Podyplomowego.

Pani Prezes Grażyna Wójcik przedstawiła konwencję wydarzenia, którego tematyka skupiała się zwłaszcza na prezentacji dorobku merytorycznego i sukcesach liderek pielęgniarstwa, przełamujących stereotypy i działających w trudnych historycznie czasach oraz przedstawieniu profesji pielęgniarskiej od czasów przeszłych do teraźniejszości. Pani Prezes podkreśliła znaczenie pielęgniarek jako największego zasobu kadrowego w systemie opieki zdrowotnej, a także przypomniała o konieczności budowania profesjonalnej pozycji pielęgniarek w polskim systemie opieki zdrowotnej w oparciu o wysokie standardy kształcenia i autorytety.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Józefa Szczurek-Żelazko zapoznała uczestników Konferencji ze strategią na rzecz rozwoju pielęgniarstwa, wymieniając przyszłe działania Ministerstwa Zdrowia i planowane zmiany w systemie kształcenia i rozwoju pielęgniarek w Polsce, zmierzające w efekcie do poprawy prestiżu zawodu pielęgniarki w tym poprawy warunków pracy i płacy.

Mgr Zofia Małas w swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie odpowiedniej obsady pielęgniarskiej, ratującej życie pacjenta oraz zwróciła uwagę na postrzeganie pielęgniarek w społeczeństwie. Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych przekazała również wszystkim zgromadzonym na sali pielęgniarkom i położnym życzenia zdrowia oraz satysfakcji zawodowej. 

Podczas Konferencji głos zabrały także: Krystyna Ptok – Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz mgr Elżbieta Madajczyk – Przewodnicząca Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Właściwa część Konferencji składała się z trzech sesji wykładowych oraz Sesji Plakatowej. 

Sesja I dotyczyła osobowości, dorobku zawodowego i systemu wartości polskiej pielęgniarki i prekursorki pielęgniarstwa rodzinnego Hanny Chrzanowskiej.

Sesja II poświęcona była m.in. koordynacji opieki, koncepcji pracy z pacjentem w POZ i samodzielności zawodowej pielęgniarek. Tematyka została przedstawiona w oparciu o dorobek zawodowy Senator dr Janiny Fetlińskiej oraz dr Barbary Sztembis z Chełma.

Sesja III dotyczyła roli pielęgniarek jako liderów zmian w opiece nad pacjentem przewlekle chorym. W tej części spotkania prelegenci skupili się m.in. na rozwoju praktyki pielęgniarki w tym, prezentacji praktyki pielęgniarki opieki długoterminowej, prezentacji standardów pielęgniarskich w opiece geriatrycznej oraz ordynacji lekowej w praktyce pielęgniarki rodzinnej. Wskazane zostały również nowe zadania dla pielęgniarek, wynikające z Ustawy o Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

Konferencja zakończyła się debatą ekspercką z udziałem przedstawicieli decydentów, konsultantów i liderów pielęgniarstwa. Wnioski z Debaty zostaną przekazane Ministerstwu Zdrowia i kluczowym partnerom PTP w obszarze rozwoju pielęgniarstwa.