Zarząd Główny podczas posiedzenia w dniu 26 maja przyjął kilka kluczowych stanowisk dotyczących konieczności intensyfikacji działań MZ na rzecz wzmocnienia samodzielności zawodowej pielęgniarek i wzmocnienia pozycji zawodu w systemie opieki zdrowotnej, niezależnie od działań zwianych z epidemią. PTP podkreślił niepokój środowiska wynikający z niedotrzymywania przez rząd zobowiązań wynikających z uchwalonego w ub, roku dokumentu ” Polityka rządu na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa” 2019.

Treść stanowisk w dokumentach PDF do pobrania poniżej:

Stanowisko PTP w sprawie kształcenia-sig

Stanowisko PTP w sprawie OPD-sig

Stanowisko PTP w sprawie POZ-sig

PTP pismo do MZ – stanowiska ZG PTP w sprawie zmian w OPDPOZ i ksztalceniu pielęgniarek-sig

dotycząca zmiany organizacji pracy personelu pielęgniarskiego w podmiotach leczniczych oraz wprowadzenia rozwiązań ograniczających przemieszczania

Mając na uwadze intensyfikację działań w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii SARS-CoV-2, zwracamy się do kadry kierowniczej podmiotów leczniczych oraz innych podmiotów zatrudniających pielęgniarki i położne o podejmowanie niezbędnych działań dotyczących wprowadzenia czasowej zmiany organizacji pracy zespołów medycznych.

Jeżeli jest to uzasadnione aktualną sytuacją epidemiologiczną lub kadrową, w stosunku do pracowników mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których dopuszczalne jest przedłużenie wymiaru czasu pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pracodawca może również przedłużyć przyjęty okres rozliczeniowy.

Powyższe dotyczy również dyżurów medycznych – po wyrażeniu na to zgody przez pracowników na piśmie, możliwe jest zobowiązanie ich do pracy przekraczającej normy tygodniowe; w tym przypadku również możliwe jest przedłużenie okresu rozliczeniowego.

Należy pamiętać jednak o stosowaniu powyższych rozwiązań w granicach prawa – zgodnie z obowiązującymi w przedmiotowym zakresie przepisami,
w szczególności zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej, Kodeksem pracy, Ustawą o układach zbiorowych i regulaminami zakładowymi.

W celu ograniczenia ryzyka narażenia personelu medycznego w drodze do i z pracy rekomendujemy rozważenie przygotowania dla zainteresowanych pracowników miejsc do odpoczynku pomiędzy wykonywaną pracą/dyżurami lub zapewnienie czasowego zakwaterowania w bezpośredniej okolicy podmiotu leczniczego w celu ograniczenia przemieszczania się, co można zastosować pod warunkiem wyrażenia zgody przez personel, którego ta sytuacja dotyczy.

Dr n. o zdr. Grażyna Wójcik
Prezes ZG PTP

Do wiadomości:
Minister Zdrowia
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

02.04.2020

01.04.2020

01.04.2020

01.04.2020

01.04.2020

01.04.2020

01.04.2020

31.03.2020

24.03.2020 r. 

23.03.2020 r. 

21.03.2020 r. 

20.03.2020 r.

19.03.2020 r. 

18.03.2020 r.

17.03.2020 r. 

16.03.2020 r. 

15.03.2020 r. 

12.03. 2020 r. 

11.03.2020 r. 

10.03.2020 r. 

8.03.2020 r. 

Dla pielęgniarek, pracowników SOR, którzy mieli kontakt z pacjentem podejrzanym o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i nie byli zabezpieczeni środkami ochrony indywidualnej, w oczekiwaniu na wynik, pracodawca powinien zapewnić pomieszczenia, w których pracownicy mogliby odpocząć po dyżurze i poczekać na wyniki testów. Takie rozwiązanie jest szczególnie ważne dla osób, które obawiają się wrócić do domu, ze względu na obecność małych dzieci  lub osób z grup podwyższonego ryzyka, z którymi mieszkają (osoby starsze, przewlekle chore).

Pracownicy SOR pracują w szczególnie trudnych warunkach, między innymi ze względu na bardzo ograniczone możliwości izolacji, wymagających tego pacjentów, oraz ilości zgłaszających się chorych z innymi dolegliwościami (zawał, udar, urazy).

Pielęgniarki muszą pamiętać przede wszystkim o  swoim bezpieczeństwie. Jeżeli szpital zatrudnia psychologów, to powinni być oni również zaangażowani do wsparcia personelu “z pierwszej linii frontu”.

dr n.med. Anna Małecka-Dubiela, Krajowy Konsultant w Dziedzinie Pielęgniarstwa Ratunkowego

Analogiczna sytuacja dotyczy pracowników wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych szpitala, którzy mieli kontakt z pacjentem i wymagają czasowej izolacji, czyli kwarantanny do chwili uzyskania wyników testów pacjenta lub całego personelu, który miał kontakt. Mając na uwadze dobro pracowników, ale również bezpieczeństwo członków ich rodzin, a także wszystkich osób poza szpitalem (komunikacja publiczna), pracodawca powinien zorganizować na terenie szpitala bezpieczne i odizolowane pomieszczenia, które spełniają warunki czasowej kwarantanny do chwili wyjaśnienia sytuacji zagrożenia epidemicznego. Zrozumiałym jest, że na czas kwarantanny pracodawca zapewnia podstawowe warunki sanitarno-epidemiologiczne oraz niezbędne wyżywienie

i warunki do odpoczynku. Jeśli pracodawca nie ma w swoich zasobach infrastruktury wolnych pomieszczeń, powinien w realizacji tego zadania współpracować z wojewodą lub innymi służbami publicznymi odpowiedzialnymi za działania przeciwepidemiczne. Działania takie powinny być podjęte z wyprzedzeniem przez wszystkich dyrektorów placówek leczniczych, ponieważ w sytuacji powstania faktycznego zagrożenia nie ma czasu na organizację wyodrębnionej bazy do kwarantanny.

dr n. o zdr. Grażyna Wójcik, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

Czytaj więcej

W trosce o zapewnienie jak najbardziej efektywnych i bezpiecznych działań personelu pielęgniarskiego w okresie zagrożenia  koronawirusem SARS-CoV-2 zwracamy się do wszystkich pielęgniarek i pielęgniarzy o aktywne włączenie się w  realizację działań profilaktycznych i edukacyjnych związanych z zapobieganiem rozwoju zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Realizacja opieki pielęgniarskiej w warunkach zmieniającej się dynamicznie sytuacji  ryzyka epidemiologicznego wymaga podejmowania odpowiedzialnych działań i decyzji opartych na standardach etyki pielęgniarskiej oraz naszym zawodowym profesjonalizmie i samodzielności.

Przypominamy, że każdy z nas zobowiązany jest do bieżącego monitorowania Komunikatów GIS oraz MZ i NFZ,  a w następstwie wdrażania w swojej pracy wszystkich obowiązujących przepisów oraz wytycznych epidemiologicznych i organizacyjnych.

Każda z pielęgniarek zgodnie z własnym sumieniem i kompetencjami, podejmuje decyzje odnośnie zakresu i struktury  realizowanych zadań oraz decyzje dotyczące oceny własnego stanu zdrowia i związanego z tym zagwarantowania bezpieczeństwa dla swoich podopiecznych.

Zwracamy się do rządu, decydentów i naszych pracodawców o podjęcie niezbędnych działań, w celu zagwarantowania w obecnych warunkach podwyższonego ryzyka epidemiologicznego,  wszystkim pielęgniarkom i położnym środków ochrony osobistej.

Oczekujemy również pilnych decyzji dotyczących trybu postępowania w przypadku konieczności czasowego wyłączenia z pracy zespołów pielęgniarskich z powodów wystąpienia narażenia i konieczności kwarantanny lub izolacji z powodów zdrowotnych i stworzenia punktu kontaktowego dla pielęgniarek, który pozwoliłby na konsultacje zdalne i pomoc pielęgniarkom w podejmowaniu decyzji w zakresie opieki nad pacjentami i ochroną własną w przypadku konieczności realizacji świadczeń pacjenta z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Pielęgniarki i położne są jednym z filarów systemu opieki zdrowotnej, które w systemie 24/7 dni w tygodni realizują miliony procedur medycznych i świadczeń zdrowotnych i dlatego też  podejmowanie działań na rzecz ograniczenia ryzyka zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 powinno uwzględniać uwarunkowania środowiska pracy  na stanowiskach pielęgniarskich.

ZG PTP kieruje szczególne podziękowania dla pielęgniarskiej kadry kierowniczej za ogromne zaangażowanie w zakresie dostosowania podmiotów leczniczych do wytycznych postępowania związanych z zagrożeniem nową chorobą COVID 19.

Grażyna Wójcik

Prezes ZG Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego