Aktualności

Rekomendacja 2/03/2020 Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

dotycząca zmiany organizacji pracy personelu pielęgniarskiego w podmiotach leczniczych oraz wprowadzenia rozwiązań ograniczających przemieszczania

Mając na uwadze intensyfikację działań w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii SARS-CoV-2, zwracamy się do kadry kierowniczej podmiotów leczniczych oraz innych podmiotów zatrudniających pielęgniarki i położne o podejmowanie niezbędnych działań dotyczących wprowadzenia czasowej zmiany organizacji pracy zespołów medycznych.

Jeżeli jest to uzasadnione aktualną sytuacją epidemiologiczną lub kadrową, w stosunku do pracowników mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których dopuszczalne jest przedłużenie wymiaru czasu pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pracodawca może również przedłużyć przyjęty okres rozliczeniowy.

Powyższe dotyczy również dyżurów medycznych – po wyrażeniu na to zgody przez pracowników na piśmie, możliwe jest zobowiązanie ich do pracy przekraczającej normy tygodniowe; w tym przypadku również możliwe jest przedłużenie okresu rozliczeniowego.

Należy pamiętać jednak o stosowaniu powyższych rozwiązań w granicach prawa – zgodnie z obowiązującymi w przedmiotowym zakresie przepisami,
w szczególności zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej, Kodeksem pracy, Ustawą o układach zbiorowych i regulaminami zakładowymi.

W celu ograniczenia ryzyka narażenia personelu medycznego w drodze do i z pracy rekomendujemy rozważenie przygotowania dla zainteresowanych pracowników miejsc do odpoczynku pomiędzy wykonywaną pracą/dyżurami lub zapewnienie czasowego zakwaterowania w bezpośredniej okolicy podmiotu leczniczego w celu ograniczenia przemieszczania się, co można zastosować pod warunkiem wyrażenia zgody przez personel, którego ta sytuacja dotyczy.

Dr n. o zdr. Grażyna Wójcik
Prezes ZG PTP

Do wiadomości:
Minister Zdrowia
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

Opublikowano w ,

Dodaj komentarz